HOME
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA
•  Prof. dr hab. Maria Kłańska: prestiżowe stypendium Fundacji Humboldta RFN (pobyty na Uniwersytetach w Konstancji i we Frankfurcie M.) (1986/87 oraz 1991); członek Rady Redakcyjnej germanistycznego rocznika polsko-niemieckiego DAAD 'Convivium' (od r. 1993); prestiżowa niemiecko-austriacka nagroda dla uczonych reprezentujących nauki humanistyczne i artystów z krajów słowiańskich oraz Grecji (corocznie 7 osób) im. Johanna Gottfrieda Herdera (Wiedeń 2001); z-ca przew. Koła Krakowsko-Śląskiego Societas Humboldtiana Polonorum (w latach 2004-2007); członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005-2008); tytuł 'Mistrza' i 3-letnie subsydium profesorskie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach konkursu dla nauk humanistycznych i społecznych (12 osób co 3 lata) związane z finansowaniem przez FNP projektu naukowego prowadzonego z grupą 'uczniów' w wieku do lat 35 - temat Biblia w literaturze niemieckojęzycznej od Oświecenia do XX w. (2006), członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN (KNoL) (od roku 2007), przewodnicząca (poprzednio przez 2 kadencje wiceprzewodnicząca) Komisji Historii i Kultury Żydów w Polsce PAU (od roku 2009), członek Komisji Neofilologicznej PAU i Historycznoliterackiej PAN.


•    Dr hab. Jan Balbierz: stypendium Fundacji Fulbrighta na University of Washington w Seattle (2004).

•  Dr hab. Zofia Berdychowska: wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Germanistów Polskich, od 2008 r.; przewodnicząca Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM, od 2004-2008 r.; nagroda indywidualna II stopnia Rektora UJ w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy naukowej (2003); członkostwo w Komisji Neofilologicznej Państwowej Akademii Umiejętności, od 1998 r.

•  Dr hab. Piotr Bukowski: stypendium Polityki (2001); stypendium Fundacji Humboldta (2001).

•  Dr hab. Antoni Dębski, prof. UJ: wiceprezes Stowarzyszenia Germanistów Polskich, od 2002 r.; stypendium Fundacji Humboldta (1992/1993).

•  Dr hab. Katarzyna Jaśtal: stypendium Fundacji Humboldta (2003).

•  Dr hab. Magdalena Sitarz: stypendium NATO (2000/2001).


•  Dr Ewa Data-Bukowska: światowe stypendium Research in the Swedish Language, Literature and Area Studies przyznane przez organizację Swedish Women's Educational Association International, Inc. (SWEA) na pracę nad doktoratem: Zaimki wskazujące w języku szwedzkim - analiza znaczeń z perspektywy językoznawstwa kognitywnego (2001).

•  Dr Magdalena Wasilewska-Chmura: nagroda indywidualna Rektora UJ w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy naukowej (2001); stypendium polskiego oddziału Swedish Women Educational Association za wkład w promocję kultury szwedzkiej w Polsce (2001).Publikacje   •   Konferencje   •   HOME