VI STUDENCKA KONFERENCJA STAROŻYTNICZA „CENTRUM-PERYFERIA-GRANICE”

Celem Studenckich Konferencji Starożytniczych jest stworzenie forum wymiany rezultatów badawczych, dyskusji i integracji środowiska studentów i doktorantów zajmujących się antyczną historią, filozofią, sztuką, literaturą, badaniami nad językiem oraz recepcją antyku w epokach późniejszych.

 

Tegoroczna VI SKS skupia się wokół dwóch zagadnień:

 

(1) problemu granicy i pogranicza w różnych aspektach: geograficznym i politycznym, jak i kulturowym, obyczajowym (granice moralności), religijnym, językowym i psychologicznym (doświadczenia graniczne)

(2) relacji centrum a peryferia, rozumianej w kategoriach politycznych (stołeczność-prowincjonalizm), społecznych (elity a niziny społeczne, ludzie marginesu, „outsiderzy”), religijnych (religie oficjalne oraz ruchy spoza głównego nurtu, synkretyzm) i kulturowych

Program:

6 maja (sala 56, Collegium Novum, ul. Gołębia 24)

17.00 rozpoczęcie – Wykład inauguracyjny doktor habilitowanej Joanny
Komorowskiej, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

17.30-19.00 – jeden panel:
1. O syryjskości Lukiana z Samosat w świetle jego pism. Przyczynek do
badań. (Damian Kalitan, UJ)
2. Filologia na granicy płci (Gelliusz, „Noctes Atticae” IV 1)
(Katarzyna Ochman, UWr)
3. Granice fikcji i realiów w „De bello Gothico” Klaudiana (Anna
Krawczyk, UŚ)

20.00 – Event kulturowo-integracyjny: „Lekcja historii klasycznej” – piosenki Jacka
Kaczmarskiego w wykonaniu Patrycji Polek i Adama Leszkiewicza, studentów UJ (Klub Opium, ul. Jakuba 19)

7 maja

9.30 Odczyt gościnny doktor Anny Głowy (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
„Relacje Hispanii wizygockiej z Konstantynopolem i Rawenną” (sala 56, Collegium Novum)

10.00-11.30 dwa równoległe panele, jeden (sala 56, Collegium Novum):
1. „Kiedyś powrócisz do kraju… no właśnie” (J. Brodski). Odys XX
wieku: obcy wśród swoich? (Aleksandra Wacławczyk, UAM)
2. Filozof na peryferiach polis – uwagi do Uczty Platona (Jakub
Chmielniak, UJ)
3. Philosophos ho atopos. Paradygmat filozoficznego sposobu życia w
Żywotach i poglądach słynnych filozofów Diogenesa Laertiosa (Marcin
Kurpios, UWr)

drugi (sala 307, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13):
1. Pozycja społeczna dziecka w kulturze wielbarskiej; centrum,
peryferia czy granice? Analiza wybranych zespołów grobowych (Anna
Świerczyńska, UŁ)
2. Domostwo w miniaturze. Uwagi na temat zjawiska występowania
glinianych modeli budowli w neolicie i eneolicie Europy (Karolina Harat,
UAM)
3. Terminus a Iuppiter Lapis i inni bogowie granic w Imperium Romanum
(Dawid Lipiński, UMK)

11.45-13.15 dwa równoległe panele, przy czym jeden obejmie tylko 2
referaty, jeden (sala 307, Collegium Witkowskiego):
1. Actio finium regundorum jako sposób rozwiązywania sporów granicznych
w prawie rzymskim (Kamil Stolarski, UJ)
2. Pessima libertas; wyzwoleńcy zaliczeni do kategorii peregrini
dediticii i ich status prawny (Jan Rudnicki, UW)
3. Ius gentium – prawo nie uznające granic (Jacek Ożóg, UJ)

drugi (sala 56, Collegium Novum):
1. Na pograniczu rozumnego świata. Analiza porównawcza antycznej myśli
sceptycznej i myśli buddyjskiej (Maciej Raniczkowski, UO)
2. Gnostyckie granice-świat, ludzkość,człowiek (Anna Chlewicka, UAM)

13.15 – 15.45 – przerwa na obiad

15.45-17.15 dwa równoległe panele, jeden (sala 56, Collegium Novum):

1. Między Rzymem a Konstantynopolem. Liturgia i architektura sakralna
wczesnochrześcijańskiej Macedonii (Agnieszka Ochał-Czarnowicz, UJ)
2. Petra. Od nabatejskiego centrum do bizantyjskich peryferii (Barbara
Szubert, UWr)
3. Hipodrom w Konstantynopolu jako przestrzeń graniczna między
przestrzenią władzy i przestrzenią codzienną (Jakub Sypiański, UW)

drugi (sala 307, Collegium Witkowskiego):

1. Sekstus Pompejusz – pirat czy mąż stanu? O granicy pomiędzy piractwem
a realizacją celów politycznych (Michał Norbert Faszcza, USz)
2. „Why are you calling me your brother?”. Political centres and
peripheries from the Hittite Perspective (Adam Kryszeń, UW)
3. Imperium, czyli pytanie o granice między literaturą a historią w
warsztacie pisarskim Roberta Harrisa (Joanna Kłos, UW)

8 maja

9.30-11.00 dwa równoległe panele, jeden (sala 56, Collegium Novum):

1. „Od antycznej bogini do chrześcijańskich aniołów, czyli o
przekraczaniu granic ikonograficznych” (Aleksandra Krauze, KUL)
2. Funkcje wizerunków na wczesnochrześcijańskich dewocjonaliach
pielgrzymich – pomiędzy świętym obrazem a relikwią (Marta Szada, UW)
3. Anioł Pański w Biblii hebrajskiej. Problem granic, transcendencji i
politeizmu (Wojciech Kosior, UJ)

drugi (sala 307, Collegium Witkowskiego):

1.Relacje Centrum- Peryferia w Świetle Badań Archeologicznych na
Stanowisku Tell el- Farcha we Wschodniej Delcie Nilu (Marcin Czarnowicz,
UJ)
2. Między miastami sumeryjskimi. O granicach wewnętrznych i zewnętrznych
pod koniec okresu wczesnodynastycznego (Marta Wójtowicz, UW)
3. Próby ustanowienia Aszur centrum mezopotamskiego świata w świetle
inskrypcji Tukulti-Ninurty I (Sebastian Długoborski, KUL)

11.15-12.45 dwa równoległe panele, jeden (sala 56, Collegium Novum):

1. Ecce, suburbanae templum nemorale Dianae/Partaque per gladios regna
nocente manu. Na granicy między niewolą a władzą kapłańską, czyli walka
na śmierć i życie o funkcję rex nemorensis (Lidia Ożarowska, UW)
2. Rozróżnienie między herezją a ortodoksją w pismach Justyna Męczennika
i Ireneusza z Lugdunum (Przemysław Piwowarczyk, UŚ)
3. Psi filozofowie jako wyznawcy Chrystusa, czyli o związkach filozofii
cynickiej z chrześcijaństwem (Andrzej Iwo Szoka, UJ)

drugi (sala 307, Collegium Witkowskiego):

1. „Zabijesz; rzekł; jego ty, a ciebie kto inny”;
granice prawa i pogranicza bezprawia w świetle wybranych procesów
politycznych w Annales Tacyta (Marzena Wojtczak, UW)
2. Tablice z Entelli (Ryszard Tokarczuk, UJ)
3. Servire magis quam imperare parati. Dwuznaczny status społeczny
spiskowców w „Bellum Catilinae” Salustiusza (Leopold Hess, UW)

13.00-14.30 jeden panel (sala 56, Collegium Novum)

1. Postać obcego w greckim rytuale przejścia (Bartłomiej Bednarek, UJ)
2. Hermes Trismegistos; czy na pewno tak bliski Hermesowi?
(Krzysztof Wojtasik, UJ)
3. Obcy bogowie: dyskurs Inności w sytuacji zderzenia cywilizacyjnego
(Katarzyna Bajka, UJ)

14.45 Wykład kończący doktora habilitowanego Tomasza Polańskiego,
profesora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (sala 56, Collegium Novum)