INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ
 
 

Zakład Filologii Chorwackiej, Serbskiej i Słoweńskiej

 
   
 
  Strona główna

Kierownik: prof. dr hab. Maria Dąbrowska-Partyka, profesor, literaturoznawstwo
dr hab. Dorota Gil, prof. nadzw. UJ, literaturoznawstwo
dr hab. Barbara Oczkowa, prof. nadzw. UJ, językoznawstwo
dr hab. Aleksandra Borowiec, adiunkt z hab., literaturoznawstwo
dr hab. Magdalena Dyras, adiunkt z hab., literaturoznawstwo
dr hab. Sylwia Nowak-Bajcar, adiunkt, literaturoznawstwo
dr Barbara Popiołek, adiunkt, językoznawstwo
dr Maciej Czerwiński, adiunkt, językoznawstwo
dr Katarzyna Wołek-San Sebastian, asystent z dr., literaturoznawstwo
dr Bojana Todorović, lektor języka słoweńskiego
dr Tomasz Kwoka, asystent z dr., językoznawstwo
mgr Dominika Kaniecka, asystent, doktorantka, literaturoznawstwo
mgr Ana Jurin, lektor języka chorwackiego
mgr Srđan Papić, lektor języka serbskiego
mgr Urszula Baran, doktorantka, językoznawstwo
mgr Agata Jawoszek, doktorantka, literaturoznawstwo
mgr Damian Kubik, doktorant, literaturoznawstwo
mgr Katarzyna Liber, doktorantka, językoznawstwo
mgr Justyna Pałka, doktorantka, literaturoznawstwo
mgr Justyna Romanowska, doktorantka, literaturoznawstwo
mgr mgr Katarzyna Sudnik, doktorantka, literaturoznawstwo
mgr Monika Dumanovska, doktorantka, językoznawstwo
mgr Robert Wilgocki, doktorant, językoznawstwo

Telefon: (012) 663 23 03

Dyżury pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej - kliknij

Prof. zw. dr hab. Julian Kornhauser
Poeta, absolwent UJ 1970 (serbistyka i kroatystyka), doktorat 1975, tytuł naukowy profesora 1996. Zatrudniony w IFS UJ od 1970 roku na stanowisku asystenta (1970-1972), starszego asystenta (1972-1977), adiunkta (1977-1984), docenta (1984-1993), profesora nadzw. UJ (1993-1996), profesora nadzw. (1997-2001) i od 2002 - profesora zwyczajnego. W latach 1987-1988 oraz 1990-1991 wicedyrektor IFS UJ, 1991-1993 kierownik Zakładu literatur Słowiańskich w IFS UJ, 1993-2002 dyrektor IFS UJ, 1997-2003 kierownik Katedry Filologii Chorwackiej, Serbskiej i Słoweńskiej w IFS UJ. Ponadto od 1996 r. jest zatrudniony w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, od 2002 r. na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Slawistyki (obecnie jako jej kierownik). Od 2001 r. jest redaktorem naczelnym "Pamiętnika Słowiańskiego" - czasopisma Komitetu Słowianoznawstwa PAN, członkiem kilku Komisji PAN i PAU a także wiceprzewodniczącym Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN i członkiem Komitetu Słowianoznawstwa PAN. Badania: literatura serbska i chorwacka XX wieku; literatura polska po 1945 roku; historia literatury, interpretacja, komparatystyka (głównie: poezja i życie literackie). Projekty badawcze: kierownictwo projektu badawczego: Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, udział w projekcie badawczym: W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacja tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku. Oprócz 260 opublikowanych artykułów, recenzji, not, książki z zakresu literatur południowosłowiańskich: Od mitu do konkretu. Modernizm i awangarda w literaturze chorwackiej, Kraków 1987; Sygnalizm - propozycja serbskiej poezji eksperymentalnej, Kraków 1981; Współczesna poezja jugosłowiańska (1941-1970), Kraków 1981; Wspólny język, Katowice 1983; Strategie liryczne serbskiej awangardy, Kraków 1991; Wątki polskie we współczesnej literaturze serbskiej i chorwackiej, Kraków 1983; Literatury zachodnio i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994; Świadomość regionalna i mit odrębności, Kraków 2001 oraz z zakresu literatury polskiej: Świat nie przedstawiony (współautor: Adam Zagajewski), Kraków 1974; Światło wewnętrzne, Kraków 1984; Międzyepoka, Kraków 1995; Postscriptum. Notatnik krytyczny, Kraków 1999; Uśmiech Sfinksa. O poezji Zbigniewa Herberta, Kraków 2001; Poezja i codzienność, Kraków 2003.

Z ostatnich artykułów:

*Krytyka rzeczywistości po 1991 roku w chorwackim życiu kulturalnym, (w:) Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, red. J. Kornhauser, Kraków 1999, s. 175-184;
*Literatura dialektalna i tożsamość chorwacka, (w:) Język a tożsamość narodowa, red. M. Bobrownicka, Kraków 2000, s. 155-168;
*Wiara i niewiara. Droga poetycka Tadeusza Różewicza, "Kwartalnik Artystyczny" 2002, nr 3, s. 45-57;
*Dzienniki poetyckie Mirona Białoszewskiego, "Kwartalnik Artystyczny" 2003, nr 1, s. 23-36;
*Małe literatury a świadomość narodowa w kontekście konfliktu kosowskiego (w:) Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa i językoznawstwa, red. S. Gajda, Opole 2001, s. 165-174;
*Polscy "oniryści", chorwaccy "borgesowcy" i serbscy "charmsowcy" - fantastyczny wariant postmodernizmu (funkcja procesu historycznoliterackiego), (w:) Z polskich studiów slawistycznych. Literaturoznawstwo, red. A. Dudek, Warszawa 2003, s. 125-132.

Bibliografia prac prof. dr hab. Juliana Kornhausera

dr hab. prof. nadzw. UJ Maria Dąbrowska-Partyka
Absolwentka UJ 1970 (serbistyka i kroatystyka). Zatrudniona w IFS UJ jako starszy asystent w 1975 roku po ukończeniu studiów doktoranckich (1972-1975) i uzyskaniu doktoratu (1975), adiunkt (1976-2003), profesor nadzw. (od 2003). Badania: literatura w perspektywie kulturoznawczej (stereotypy, autostereotypy, problematyka pogranicza kulturowego, problematyka tożsamości), teoria i praktyka przekładu, zwłaszcza literackiego, teoria literatury, zagadnienia dyskursu. Projekty badawcze: kierownictwo projektu badawczego W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacja tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku, udział w projekcie badawczym: Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku (kierownik projektu: prof. dr hab. J. Kornhauser). Udział w konferencjach naukowych: m. in. w Polsce, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Włoszech, Niemczech. Publikacje: dorobek obejmujący ok. 150 pozycji, w tym prace naukowe i popularnonaukowe, eseistykę, przekłady artystyczne i naukowe, hasła encyklopedyczne, prace redakcyjne itp. Książki: Interpretacja literacka na terenie Zachodniej i Południowej Słowiańszczyzny. Antologia, t. I-II, Kraków 1981; Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej, Kraków-Wrocław 1988; Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów, Kraków 1999; Świadectwa i mistyfikacje, Kraków 2003.

Artykuły - spośród kilkudziesięciu:

*Parodija kao destrukcija i konstrukcija, (w:) Književno delo Stanislava Vinavera, red. G. Tesić, Beograd 1990.
*"Grenzgebiet" als Bewusstseinszustand der Kultur, (w:) Regions, regionalisms et conscience regionale face a l'integration europeenne, red. J. Wyrozumski, Kraków 1993
*Zagadnienie tożsamości a konflikt jugosłowiański, (w:) Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów. Sympozjum w Castel Gandolfo, 19-20 sierpnia 1996, red. M. Bobrownicka, L. Suchanek, F. Ziejka, Kraków 1997.
*Kosowo, Piemont, Jugosławia. O niebezpieczeństwach projektowania historii, (w:) Wielkie mity narodowe Słowian, red. A.Gawarecka, A.Naumow, B. Zieliński, Poznań 1999.
*Pismo jako znak tożsamości, (w:) Język a tożsamość,red. M. Bobrownicka, Kraków 2000.
*Ivo Andrić albo paradoksy pogranicza, (w:) Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański, Poznań 2002.

Bibliografia prac prof. dr hab. Marii Dąbrowskiej-Partyki

dr hab. Dorota Gil, prof. UJ
Absolwentka UJ: rusycystyki (1986) oraz serbistyki i kroatystyki (1989), doktorat: Hymnografia serbska i jej rola w kulturze narodowej, (1993), habilitacja: Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności (2005). Praca w IFS od 1993 roku na stanowisku asystenta, od 1996 - na stanowisku adiunkta. Wykładała w Wenecji (1997; i jako „professore a contratto”: 2002) i w Padwie (1998-2001), prowadziła wykłady dla studentów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ (1997-1999) a od 1999 roku - wykłady dla II roku studiów podyplomowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, w Katedrze Europeistyki. Badania: kultura duchowa Słowian prawosławnych; prawosławie i Cerkiew prawosławna, sytuacja wyznaniowa (przede wszystkim na Bałkanach), starsze literatury słowiańskie w ujęciu porównawczym, głównie z obszaru Slavia Orthodoxa, kultura narodów byłej Jugosławii (m.in zagadnienia tożsamości narodowej, przynależności etniczno-wyznaniowej, zmian zachodzących w obrębie współczesnej kultury narodów ex-Jugosławii, w tym w kulturze duchowej), literatura serbska (i chorwacka) - od wieków średnich do końca XIX wieku, geopolityka Bałkanów (sytuacja polityczno-społeczna, problematyka dostosowywania się państw bałkańskich do struktur europejskich (integracja z UE, współpraca z NATO itp.). Udział w projektach badawczych: Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku (kierownik projektu: prof. dr hab. J. Kornhauser) oraz W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacje tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku (kierownik projektu: dr hab. M. Dąbrowska-Partyka). Udział w ponad 30 konferencjach naukowych (Serbia, Włochy, Polska). Opublikowała około 50 artykułów oraz dwie książki: Serbska hymnografia narodowa, Kraków 1995 (ss. 252) i Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności, Kraków 2005 (ss. 307).

Wybrane artykuły:

*Piotr I w serbskiej świadomości narodowej, (w:) Mity narodowe w literaturach słowiańskich, Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie, z. 81, Kraków 1992, s. 103-113.
*Serbskie drukowane zbiory hymnograficzne a tradycja rękopiśmienna, (w:) Rękopis a druk. "Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej", Kraków 1993, s. 111-118.
*Świętosawie a dzisiejsze oblicze kultury duchowej Serbów, (w:) Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, Kraków 1999, s. 11-48.
*"Za krzyż święty i za wolność złotą" - mistyczno-mitologiczny obraz dziejów narodu w oczach Serbów bośniackich, (w:) Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, Kraków 1999, s. 209-223.
*Średniowieczna hagiografia serbska jako dokument stanu świadomości narodowej /zarys problematyki/, "Pamiętnik Słowiański" tom L (rok 2000), Warszawa 2001, s. 5-26.
*Chorwacki bp J.J.Strossmayer i serbski bp Mihailo wobec dziewiętnastowiecznej idei narodowej i religijnej, (w:) "Pamiętnik Słowiański", tom LII (2002), s. 47-56.

Bibliografia prac dr hab. Doroty Gil, prof. UJ

dr hab. Barbara Oczkowa, prof. UJ
Absolwentka UJ 1969 (serbistyka i kroatystyka), doktorat w 1974, habilitacja w 2007. Tematyka badawcza: słowotwórstwo i morfologia chorwacka i serbska, historia języka chorwackiego, serbskiego i słoweńskiego; dialektologia karpacka. Książki: Nomina instrumenti we współczesnym języku serbsko-chorwackim, Wrocław 1977; Zarys historii języka serbsko-chorwackiego (skrypt), Kraków 1983; Chorwaci i ich język. Z dziejów kodyfikacji normy literackiej, Kraków 2006. Współregadowała III tom międzynarodowego wydawnictwa Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas, Warszawa 1991. Jest autorką 26 map Atlasu (I-VI t., 1997-2003) i kilku artykułów związanych z tematyką karpacką. Napisała ponad 40 artykułów oraz recenzji i komunikatów, przede wszystkim z zakresu historii języka, dotyczące szczególnie problemów jego standaryzacji (m. in. Język 'mieszany' jako specyficzna propozycja normalizacji chorwackiego języka literackiego, 1992; Zagadnienia sporne w językoznawstwie chorwackim i serbskim po rozpadzie języka serbsko-chorwackiego, 1999; Wpływ polityki językowej w Jugosławii na normę języka chorwackiego, 2002). Uczestniczka licznych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Komisji Słowianoznawstwa i Językoznawstwa PAN..

e-mail: barbara.oczko(at)uj.edu.pl

Bibliografia prac dr hab. Barbary Oczkowej

dr hab. Aleksandra Borowiec
Pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej od 1983 roku, początkowo na rocznym stażu asystenckim, na który została przyjęta po ukończeniu studiów slawistycznych i po obronie pracy magisterskiej (również w 1983 roku). 1984 - asystent, po kolejnych 3 latach - starszy asystent. W 1992 roku obroniła pracę doktorską Południowosłowiański kształt klasycyzmu. Próba rekonesansu, która w postaci książkowej ukazała się w 1994. Od 1994 roku pracuje w IFS na stanowisku adiunkta i przygotowuje rozprawę habilitacyjną z zakresu literaturoznawstwa południowosłowiańskiego. W latach 1997-2000 pracowała jako lektor języka polskiego w Katedrze Polonistyki Uniwersytetu Zagrzebskiego, oraz prowadziła młodzieżową grupę lektoratową dla zaawansowanych działającą w Szkole Języka Polskiego przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu. Brała udział w 2 międzynarodowych kongresach w Chorwacji. Uczestniczyła w projektach badawczych: Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku (kierownik projektu prof. dr hab. Julian Kornhauser), W poszukiwaniu nowego kanonu. Przemiany w świadomości i kulturze narodów byłej Jugosławii po 1995 roku (kierownik projektu: dr hab. M. Dąbrowska-Partyka).
Badania: literatura chorwacka wieków dawnych, historia najnowsza Chorwacji, historia Kościoła, teologia mistyczna, literatura a teologia, semiotyka kultur dawnych.

Ze swego dorobku naukowego, oprócz wymienionej książki, najbardziej ceni artykuły:

*Aluzja literacka a konstrukcja przestrzeni w utworze Zoranicia Planine, (w:) Munera polonica et slavica Riccardo C. Lewański oblata, Udine 1990, s. 331-337.
*Mit Ilirii - czy chorwacki odwrót od Europy?, (w:) Kategoria Europy w kulturach słowiańskich, Warszawa 1992, s. 139-144.
*Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Chorwacji (w:) Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, Kraków 1999, s. 49-56.
*Termin "droga krzyżowa" w najnowszej historii Chorwacji, (w:) Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, Kraków 1999. s. 79-85.
*Uloga muških svećeničkih redova u kulturi Poljaka i Hrvata u XVII. i XVIII. stoljeću, (w:) Drugi Hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova II, Zagreb 2001, s. 489-494.
*Theatrum angelorum Bartola Kašicia, "Pamiętnik Słowiański" LIII, 2003, s. 3-20.

Bibliografia prac dr Aleksandry Borowiec

dr hab. Magdalena Dyras
Absolwentka kroatystyki i serbistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ (1985), w 1994 roku obroniła doktorat i uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych, zatrudniona w IFS od 1995 na stanowisku asystenta, od 1998 - adiunkta. Badania: historia literatury chorwackiej i serbskiej XX wieku, obecność historii w kulturze chorwackiej (po 1990 roku). Uczestniczyła w projektach badawczych: Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku (kierownik projektu: prof. dr hab. J. Kornhauser) oraz W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacja tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku (kierownik projektu: dr hab. M. Dąbrowska-Partyka). Brała udział w konferencjach naukowych: Język, literatura i kultura Słowian - dawniej i dziś, Poznań 23-26.09.1999; Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański, Poznań, październik 2001; Recepcja dawnych kultur w ideologii XIX i XX wieku, OBTA UW, Warszawa, marzec 2003. Jest autorką książki: W poszukiwaniu prawdy. "Nowa serbska proza" na przełomie lat 60-tych i 70-tych, Kraków 2000 oraz 12 publikacji.

Wybrane artykuły:

*Nowa chorwacka proza fantastyczna. Poetyka "borgesowców" na przykładzie wybranych utworów Iframa Horozovicia i Dubravka Jelačicia Bužimskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historycznoliterackie 1994, Zeszyt 89, s.81-92;
*"Przestrzeń mówiąca" w Šapudlu Pavao Pavličicia, (w:) Studia slawistyczne pod red. H. Mieczkowskiej i J. Kornhausera, Kraków 1998;
*Figura losu chorwackiego w cyklu "vukovarskim" Pavao Pavličicia, (w:) Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991, pod red. J. Kornhausera, Kraków 1999;
*O początkach romantyzmu w Serbii. Kłopoty z periodyzacją, (w:) Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi, pod red. W. Lubasia, M.Balowskiego, Opole 2001;
*Chorwackie ucieczki z Bałkanów, "Pamiętnik Słowiański" LII, 2002, s. 51-56;
*Strategie odzyskiwania utraconej tożsamości. Chorwacka "powieść o historii", (w:) Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański, pod red. B. Zielińskiego, Poznań 2002.

dr hab. Sylwia Nowak-Bajcar
Absolwentka serbistyki i kroatystyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ (1995), gdzie w 1995 roku podjęła pracę na stanowisku asystenta a następnie, po obronie doktoratu w 2000 roku, adiunkta. Badania: literatura serbska i chorwacka XX wieku, najnowsza literatura serbska (szczególnie zagadnienia związane z postmodernizmem w literaturze), przemiany w literaturze serbskiej, będące reakcją na aktualne doświadczenia historyczne. Uczestniczyła w projektach badawczych: Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku (kierownik projektu: prof. dr hab. J. Kornhauser) oraz W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacja tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku (kierownik projektu: dr hab. M. Dąbrowska-Partyka), Historyczny słownik bałkanizmów w językach południowosłowiańskich (ekscerpcja materiału, kierownik projektu: prof. dr hab. J. Rusek). Jest autorką książek: Monolog jako światopogląd. Proza Slobodana Selenicia, Kraków 2001, Mapy czasu. Serbska proza postmodernistyczna wobec wyzwań epoki, Kraków 2010, Rozmówek polsko-serbskich oraz szeregu publikacji.

Wybrane publikacje:

*Tekst w tekście jako dokument (na przykładzie tomu Encyklopedia umarłych Danila Kiša), "Pamiętnik Słowiański", 1995/1996, t. XLV/XLVI, s. 167-177.
*Postmodernistyczna intertekstualność w zbiorze opowiadań "Nove beogradske priče" Milorada Pavicia, (w:) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historycznoliterackie, zeszyt 91, pod red. Z. Niedzieli, Kraków 1996, s. 87-96.
*Wojna, patriotyzm i historia jako polemiczne aktualizacje wzorca epickiego w powieściach Slobodana Selenicia, (w:) "Pamiętnik Słowiański" 1999, t. XLIX, s. 87-99.
*Kosowo - mit i historia w konflikcie serbsko-albańskim (szkic), (w:) Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, Kraków 1999.
*Wojna 1991-1995 w najnowszej prozie serbskiej (na wybranych przykładach), (w:) Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, Kraków 1999, s. 225-232.
*"Novi Jerusalim" Borislava Pekicia jako palimpsest, (w:) "Pamiętnik Słowiański" 2002, t. LII, s. 37-50.
*Prawda literatury, prawda rzeczywistości. Przywołania dzieł klasyków literatury serbskiej we współczesnej literaturze serbskiej, (w:) W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacje tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku, pod red. M. Dąbrowskiej-Partyki, Kraków 2005, s. 409-421.
*Demokracja w języku prasy serbskiej 1999-2003, (w:) W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacje tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku, pod red. M. Dąbrowskiej-Partyki, Kraków 2005, s.137-160.
*Polityka i młoda serbska proza, Pijavice Davida Albahariego a Opsada crkve svetog Spasa Gorana Petrovicia, (w:) Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. VII, pod. red. L. Suchanka, Kraków 2008, s. 131-140.
*Pisarze wobec nacjonalizmu. Dyskusje wokół postaw aktorów społecznych serbskiej sceny literackiej, (w:) Kultury słowiańskie pomiędzy postkomunizmem a postmodernizmem, pod red. M. Dąbrowskiej-Partyki, Kraków 2009, s. 145-167.
*„Odzyskane” eseje Miloša Crnjanskiego. Eseistyka polityczna Miloša Crnjanskiego w świetle „nowego czytania tradycji”, (w:) Kultury słowiańskie pomiędzy postkomunizmem a postmodernizmem, pod red. M. Dąbrowskiej-Partyki, Kraków 2009, s. 343-357.
*Dysydenci, emigranci i pisarze. Serbska literatura emigracyjna w XX wieku. O kosmopolitycznym nurcie serbskiej emigracji, (w:) Słowiańskie diaspory. Studia o literaturze emigracyjnej, pod red. C. Judy, Kraków 2009, s. 117-132.
*Gotska hronika kao enciklopedija smrti, (w:) Poetika Borislava Pekića. Preplitanje žanrova, pod red. P. Pijanovicia i A. Jerkova, Beograd 2009, s. 209-221.

Bibliografia prac dr Sylwii Nowak-Bajcar

dr Barbara Popiołek
Absolwentka kroatystyki i serbistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ (1993). Po obronie doktoratu w 2001 roku podjęła pracę na stanowisku asystenta w IFS UJ. Badania: językoznawstwo ogólne, problemy dotyczące współczesnych języków chorwackiego i serbskiego (składnia, semantyka, leksykologia). Uczestniczyła w projekcie badawczym: Historyczny słownik bałkanizmów w językach południowosłowiańskich (kierownik projektu: prof. dr hab. J. Rusek). Jest autorką książki: Terminologia anatomiczna chorwacka i serbska, Kraków 2003, ss. 235 oraz współautorką: Barbara Popiołek, Magdalena Dyras, Kieszonkowy słownik chorwacko-polski, polsko-chorwacki, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2008.

Artykuły:
*Rodzime nazwy miesięcy w języku chorwackim i serbskim, "Studia z filologii polskiej i słowiańskiej", Warszawa 1999.
*Różnice między chorwacką a serbską terminologią anatomiczną, "Studia z filologii polskiej i słowiańskiej", Warszawa 2001.
*Język serbski na przełomie wieków [w:] W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacje tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku, red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2005, s. 117-136
*Chorwacka terminologia naukowa i jej związki z terminologiami innych języków słowiańskich, [w:] Polska i Chorwacja w Europie Środkowej. Integracja europejska w tradycji i przyszłości, red. P. Żurek, Bielsko-Biała 2007, s. 303-311.

dr Maciej Czerwiński
Zainteresowania naukowe: semiotyka i semiotyka kultury (teoretyczna i stosowana), krytyczna analiza dyskursu, pogranicza językoznawstwa i literaturoznawstwa, socjolingwistyka, retoryka i stylistyka, języki i literatury postjugosłowiańskie, kultura i geografia polityczna na Bałkanach.

Wybrane publikacje

*Język, ideologia, naród. Polityka językowa w Chorwacji a język mediów, Scriptum, Kraków 2005, ss. 289
*Konstrukcja, dekonstrukcja. Walka dyskursów narodowych we współczesnej Bośni i Hercegowinie na podstawie analizy języka prasy, [w:] W poszukiwaniu nowego kanonu..., red. Maria Dąbrowska-Partyka, Kraków 2005, s. 13-57
*Język propagandy w Niezależnym Państwie Chorwackim. Próba charakterystyki, „Socjolingwistyka”, XIX, Kraków 2005, s. 63-81
*Kulturowe aspekty bośniacko-hercegowińskich języków wobec językowych narzędzi wyznaczania odrębności etnonarodowej, „Socjolingwistyka”, XX, Kraków 2006, s. 65-78
*Josip Juraj Strossmayer. Chorwacja, ekumenizm, Europa [red. Maria Dąbrowska-Partyka, Maciej Czerwiński], Scriptum, Kraków 2007, ss. 330
*Dyskursy i ich porządek w społecznej heteroglosji, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 42, Warszawa 2007, s. 247-268
*Estetyka narodowa i jej wrogowie – czyli o językach literackich w tak zwanej ponowoczesności, „Socjolingwistyka”, XXI, Kraków 2007, s. 7-22
*Kultura jako znakotwórcza przestrzeń spotkania języków, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 43, Warszawa 2008, s. 217-237
*Syndrom wielojęzyczności we współczesnych językach i literaturach narodów byłej Jugosławii , [w:] Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, red. Stanisław Gajda, Opole 2008, s. 177-198

Bibliografia prac dr Macieja Czerwińskiego

E-mail: maciej.czerwinski (at) uj.edu.pl

dr Katarzyna Wołek-San Sebastian
Absolwentka filologii polskiej i słowiańskiej oraz studiów doktoranckich w katedrze UNESCO przy Wydziale Filologicznym UJ (2007). Działalność naukowa i dydaktyczna koncentruje się wokół problemów przekładu oraz komunikacji międzykulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji chorwacko-polskich.

Wybrane artykuły:
* Nazwy własne w przekładzie - polskie tłumaczenia opowiadań Miroslava Krležy, „Pamiętnik Słowiański” 2004, LIV, s. 81-96.
* Między Orientem a swojszczyzną. Obraz Dalmacji w dziewiętnastowiecznym podróżopisarstwie polskim, „Pamiętnik Słowiański” 2004, LIV, s. 29-50.
* Obecność „trzeciej kultury” w przekładzie małych literatur, [w:] Między oryginałem a przekładem XI, red. M. Filipowicz-Rudek, Kraków 2006, s. 171-181.
* Robota dla egzorcysty. O przekładzie chorwackiego tekstu użytkowego na język polski, [w:] Polska i Chorwacja w Europie, red. P. Żurek, Bielsko-Biała 2007, s. 544-553.

dr Bojana Todorović
Lektorka języka słoweńskiego. Prowadzi lektorat języka słoweńskiego (również dla zainteresowanych osób spoza IFS) oraz zajęcia Wiedza o Słowenii i kulturze słoweńskiej.
Absolwentka Uniwersytetu w Lublanie, ukończone kierunki: filologia słoweńska, porównawcze językoznawstwo słowiańskie, filologia rosyjska. Ukończyła studia doktoranckie (magisterij znanosti) na Uniwersytecie w Lublanie, z obroną rozprawy: Czas przyszły w językach słowiańskich. Tłumaczy z języka polskiego na słoweński.

E-mail: bojana.todorovic(at)uj.edu.pl

dr Tomasz Kwoka
Absolwent serbistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ (2004). W 2008 r. obronił doktorat Historia serbskiego słownictwa z zakresu stosunków społecznych (od końca XII do początku XX wieku). Badania: historyczne językoznawstwo serbskie i chorwackie, historia języka serbskiego, dialektologia serbska i czarnogórska, współczesna sytuacja językowa w krajach b. Jugosławii, język łemkowski/rusiński, mikrojęzyki słowiańskie, folklor słowiański. Publikacje: Rozmawiajmy po łemkowsku. Rozmówki polsko-łemkowsko-angielskie, Warszawa 2007 oraz artykuły: Nazwy drugoplanowych bohaterów czarnogórskiego wesela, SzFPiS 41, Warszawa 2006, Wybrane aspekty seksizmu w gwarach czarnogórskich na przykładzie ekspresywnych i wulgarnych określeń kobiet, SzFPiS 42, Warszawa 2007, Sučasna praktyka včynia lemkivskoho-rusynskoho jazyka v Polšči, Ruszin vilag, Budapest 2006 oraz Izučenija rusynskoho jazyka u Madjarščyni i za hataramy, Nyiregyhaza 2006. Wpółredakcja prac zebranych prof. W. Borysia Etymologie słowiańskie i polskie, a także z prof. Mato Pižuricą zajmuje się redakcją maszynopisu słownika prof. V. Mihajlovicia Rečnik stranih reči Knjažeske kancelarije 1815-1839.

e-mail: tomasz.kwoka(at)uj.edu.pl

mgr Dominika Kaniecka
Absolwentka kroatystyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ (2003). Trzykrotna stypendystka chorwackiego Ministerstwa Nauki, Edukacji i Sportu. W latach 2004-2007 pracowała jako lektor języka polskiego na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Współpracuje z Zakładem Leksykograficznym Miroslav Krleža (Zagrzeb) w ramach projektu Enciklopedija hrvatske književnosti. Zainicjowała i zrealizowała szereg projektów promujących kulturę i literaturę polską w Chorwacji, m.in. projekt translatorski zwieńczony wydaniem przekładu zbioru opowiadań A. Stasiuka Zima (wyróżniony Nagrodą Specjalną Rektora Uniwersytetu w Zagrzebiu). Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą mitu Zagrzebia jako centrum kultury narodowej w twórczości Augusta Šenoi. Główne kręgi zainteresowań badawczych: miasto w literaturze chorwackiej, problematyka tożsamościowa, najnowsze zjawiska w chorwackiej prozie.
Wybrana publikacje:
* Kronika pewnej generacji: Goran Tribuson, „Pamiętnik Słowiański“, t. LIII, z. 2, 2003,
*Zagreb i Zagrebulje – obraz miasta w felietonach Augusta Šenoi, „Pamiętnik Słowiański“, t. LV, z. 1, 2005,
*Zagrzeb Antuna Gustava Matoša, [w:] Miasto w kulturze chorwackiej / Urbano u hrvatskoj kulturi, red. M. Falski i M. Kryska-Mosur, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008,
* Enver Kazaz, Bošnjački roman XX. vijeka, „Pamiętnik Słowiański“, t. LVI, z. 1, 2006. (recenzja),
*Zoran Kravar, Antimodernizam, „Ruch Literacki“, nr 6, 2006. (recenzja),
*Most između Hrvatske i Poljske, M. Moguš, N. Pintarić, Poljsko-hrvatski rječnik, „Književna republika“, nr 9-10, 2004. (recenzja).

e-mail: dominika.kaniecka(at)uj.edu.pl

mgr Srđan Papić
Absolwent Uniwersytetu w Belgradzie (kierunek: literatura serbska z literaturą ogólną). Pisarz krótkich opowiadań i organizator festiwalu opowiadań „Kikinda short”. Opowiadania, eseje i krytyki literackie publikował w większości czasopism literackich w Serbii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji i Słowenii. Jest autorem zbioru krótkich opowiadań: Nepremostive razlike, CSM, Beograd, 2001. Swoje utwory publikował także w książkach Zadaci iz marljivosti, CSM, Beograd 2000, Rukopisi, Dom omladine Pančevo, Pančevo 2001, Dnevnik 2000, CSM, Beograd 2001, Projekat Kortasar, Povelja, Kraljevo 2002, Projekat Bukovski, Gramatik, Zemun 2004 oraz KIKINDA SHORT 01, Kikinda 2007. Jego utwory tłumaczone były na język słoweński, angielski, macedoński, hiszpański, francuski i grecki. Za zbiór opowiadań Dnevnik 2000, razem z pozostałymi autorami, otrzymał Nagrodę 6. Kwietnia miasta Belgradu za „zachowanie ducha Belgradu”.

e-mail: srdanpapic (at) gmail.com

  Dyrekcja
  Sekretariat
  Biblioteka
  Pracownicy naukowi
  Katedry
  Studia - Rekrutacja
  Program studiów
  Harmonogram
  Regulamin studiów
  Kalendarz studencki
  Koło naukowe
  Aktualności/Ogłoszenia