Publications

Journals and abbreviations

AOH=Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest.
AUI=Acta Universitatis Iagellonicae, Kraków.
BPTJ=Biuletyn Polskiego Towarzystwa Języko­znawczego, Kraków.
CAJ=Central Asiatic Journal, Wiesbaden.
DA=Dil Araştırmaları, Ankara.
FO=Folia Orientalia, Kraków.
FS=Festschrift
FUM=Finnisch-Ugrische Mitteilungen, Hamburg.
IC=Iran and the Caucasus, Leiden.
IIAS=Newsletter of the International Institute for Asian Studies, Leiden.
IL=Incontri Linguistici, Trieste ‒ Udine.
JP=Język Polski, Kraków.
JSFOu=Journal de la Société Finno-Ougrienne, Helsinki.
JT=Journal of Turkology, Szeged.
KULR=Kyoto University Linguistic Research, Kyoto.
LB=Linguistique Balkanique / Balkansko Ezikoznanie, Sofija.
LP=Lingua Posnaniensis, Poznań.
LV=LingVaria, Kraków.
OLZ=Orientalistische Literaturzeitung, Berlin.
PrJ=Zeszyty Naukowe UJ. Prace Języko­znawcze, Kraków.
Riječ=Riječ. Časopis za slavensku filologiju, Rijeka.
RO=Rocznik Orientalistyczny, Warszawa.
RS=Rocznik Slawistyczny, Wrocław.
SEC=Studia Etymologica Cracoviensia, Kraków.
SFPS=Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, Warszawa.
Slav.=Slavica, Debrecen.
SLing.=Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Kraków.
SPL=Studies in Polish Linguistics, Kraków.
SSH=Studia Slavica Hungarica, Budapest.
STC=Studia Turcologica Cracoviensia, Kraków.
StOr=Studia Orientalia, Helsinki.
TDA=Türk Dilleri Araştırmaları, Ankara / İstanbul.
TDAYB=Türk Dilleri Araştırmaları Yillığı Belleten, Ankara / İstanbul.
TÈS=Tajmyrskij ètnolingvističeskij sbornik, Moskva.
TL=Turkic Languages, Wiesbaden.
TULIP=Turkish Linguistic Post, Mainz.
Türkbilig=Türkbilig. Türkoloji Araştırmaları, Ankara.
UAJb NF=Ural-Altaische Jahrbücher. Neue Folge, Wiesbaden.
UAYb=Ural-Altaische Jahrbücher / Ural-Altaic Yearbook, Bloomington.
WS=Die Welt der Slaven, München.
ZDMG=Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Stuttgart.

Please note: The unauthorized and erroneous translation of some excerpts from Dol­ga­ni­scher Wort­schatz, published under my name in Türk Dünyası Tarih Dergisi 96 (December 1994), p. 47-49, has been excluded from this bibliography.

Books and articles

2019

 1. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch der türkischen Sprache, Kraków, 380 p.
 2. The Turkic languages and Persian to c. 1700. ‒ Considine J. (ed.): The Cambridge world history of lexicography, Cambridge 2019: 223–246.
 3. Slavic languages in contact, 2: Are there Ottoman Turkish loanwords in the Balkan Slavic languages? ‒ SLing 136 (2019): 99–105.

2018

 1. Slavic languages in contact, 1: Tobacco ‒ Some Slavic designations in their areal context. ‒ SLing 135 (2018): 227–234.
 2. Two Polish loanwords in Yakut (‘snuff [tobacco]’; ‘thousand’), being also a look at their reflexes in some other Siberian languages as well as in Russian. ‒ SLing 135 (2018): 107–111.
 3. A supplemental note on the origin of English guinea pig. ‒ SLing 135 (2018): 159–160.
 4. Wiele hałasu o karalucha (niem. Schwabe i ros. прусак, таракан) ‒ Studium z etymologii i motywacji semantycznej. ‒ PR 162 (2018): 63–78.
 5. Polskie baśka, rosyjskie башкá, ukraińskie бáшкá ‘głowa’ i ich etymologia w słowniku Maxa Vasmera. ‒ PR 162 (2018): 126–132.
 6. Nieznany wiersz okolicznościowy orientalisty Tadeusza Kowalskiego. ‒ LV 13/1 (2018): 219–223.
 7. Terminy „sufiks” i „końcówka” w polskiej terminologii gramatycznej. – LV 13/2 (2018): 277–286.
 8. Rachatłukum w słowiańskich ustach. ‒ RS 67 (2018): 103-113.
 9. Problemy metodologiczne z badaniem orientalizmów w języku polskim. – SJ 17 (2018): 303–314.

2017

 1. The problem of a Turkic etymology of the Slavonic word *baranъ ‘ram’. – RS 66 (2017): 79–93.
 2. Kilka uwag o zapożyczeniach tureckich w dialekcie macedońskim Bitoli. – RS 66 (2017): 95–102.
 3. Polskie karawana i karawan na tle innych języków słowiańskich i niektórych zachodnioeuropejskich. – LV 12/1 (2017): 183–197.
 4. Polskie pantałyk i jego wschodniosłowiańskie, słowackie i morawskie odpowiedniki – uwagi o pochodzeniu. – LV 12/2 (2017): 179–183.
 5. Das balkanische Schwa, der gagausische Vokalismus und die Frage des bulgarischen Einflusses. – LB 56/1 (2017): 11–18.
 6. [& Woodhouse R.] İstanbul’un etimolojisi: Mevcut kanıtlardan mümkün olduğunca faydalanılarak. – TDAYB 65/1 (2017): 163–190. – Cf. No. 249.
 7. Slawische Bezeichnungen für Moschee unter besonderer Berücksichtigung des Polnischen, Schlesischen, Tschechischen und Slowakischen. – Janyšková I. / Karlíková H. / Boček V. (ed.): Etymological research into Czech (= Studia Etymologica Brunensia 22), Brno 2017: 361–369.

2016

 1. Modele pokrewieństwa językowego. – Komorowska E. / Kondzioła-Pilch K. (ed.): Komunikacja międzyludzka. Leksyka, semantyka, pragmatyka IV, Szczecin 2016: 328–339.
 2. Uwagi do etymologii słowiańskiej nazwy potrawy gołąbki. – PW 7/2 (2016): 239–244.
 3. O badaniu zapożyczeń turkijskich w kontekście ukrainistycznym i karpatystycznym. – Budziak A. / Hojsak W. (ed.): Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego [FS Adam Fałowski] (= Studia Ruthenica Cracoviensia 11), Kraków 2016: 381–391.
 4. Case shifts and case syncretism in Gagauz in the context of Bulgarian patterns. – TDA 26/2 (2016) [FS Jankowski]: 265–275.

2015

 1. [& Woodhouse R.] The etymology of İstanbul: making optimal use of the evidence. – SEC 20 (2015): 221–245.
 2. Non-Indo-European languages in modern language groupings in Europe (some questions concerning methodology and criteria in Eurolinguistics). – SLing 132 (2015): 107–117.
 3. Turkic pronouns against a Uralic background. – IC 19 (2015) [FS U. Bläsing]: 79–86.
 4. Remarks on the notions “dogmatic” and “analytic” in etymological lexicography. – SLing 132 (2015): 271–281.
 5. Vier türkische Etymologien (oder ufak uşakların „yuvarladıkları” yufka). – Mańczak-Wohlfeld E. / Podolak B. (ed.): Words and Dictionaries [FS S. Stachowski], Kraków 2015: 319–327.
 6. Raport o turkijskim albo chińskim pochodzeniu słowiańskiego *slonъ ‘słoń’. – RS 64 (2015): 115–122.
 7. Osmanisch-türkische Appellativa im Reisebuch von Adam Wenner (1622). – Ragagnin E. / Wilkens J. (ed.): Kutadgu Nom Bitig [FS J. P. Laut], Wiesbaden 2015: 593–607.
 8. Walther Heissig and the development of Mongolian studies in Europe. – SLing 132 (2015): 197–202.
 9. Louis Marcel Devic’s etymological dictionary of Oriental loanwords in French (1876) and a few Turkological comments. – Bareja-Starzyńska A. / Stanek K. B. / Godzińska M. / Sulimowicz A. A. / Szpindler M. / Bojarska-Cieślik J. (ed.): Oriental Studies and Arts. [FS T. Majda], Warszawa 2015: 305–315.
 10. Randnotizen zu türkisch ker(g)äk ‘nötig’ [(Rev.:) Schönig C.: Ker(g)äk – zur Biographie eines erfolgreichen Etymons, Wiesbaden 2013]. – SEC 20 (2015): 297–299.
 11. (Rev.:) Majda T.: Turkish religious texts in Latin script from 18th century South-Eastern Anatolia. – OLZ 110/3 (2015): 230–233.

2014

 1. Eurolinguistics – what it is and what it should not be. – SLing 131/4 (2014): 383–394.
 2. O jednej czajce i dwóch szajkach w językach słowiańskich – Uwagi etymologiczne. – Dziadosz D. et al. (ed.): Stałość i zmienność w językach i kulturach świata, tom 1, Szczecin 2014: 385–394.
 3. Türkçe şayka ‘güvertesiz bir çeşit savaş kayığı’ kelimesinin Macar kökeni üzerine bazı düşünceler. – DA 14 (2014): 23–26.
 4. Protolanguage models, reconstruction methodology, Khakas, Oghuz and English. – Bednarczuk L. et al. (ed.): Linguistique romane et linguistique indo-européenne [FS Mańczak], Kraków 2014: 409–418.
 5. On Mańczak’s frequency and analogy. – SLing 131/2 (2014): 213–220.
 6. Is the English guinea pig a pig from Guinea, and the German Meerschweinchen a piggy from the sea?, or two old problems revisited. – SLing 131/2 (2014): 221–228.
 7. Bernhard Jülg, Cracow and the von der Gabelentz family. – SLing 131/3 (2014): 279–286.
 8. Remarks on the investigation of the oldest layer of Turkic loan-words in Hungarian [(Rev.:) Róna-Tas A. et al.: West Old Turkic. Turkic loanwords in Hungarian]. – SEC 19 (2014): 215–222.
 9. Avrupa Balkan(lar)ı, Türkçe bal(yk) ve bunların asıl anlamları sorunu. – TB 27 (2014): 155–159.
 10. (Rev.:) Dmitriev N. K.:Étude sur la phonétique bachkire, München 2012. – OLZ 109/3 (2014): 249–250.
 11. (Rev.:) Erdal M. et al. (ed.): Handbuch des Tschalkantürkischen, Teil 1, Wiesbaden 2013. – OLZ 109/3 (2014): 254–256.
 12. (Rev.:) Stamenov M.: Sădbata na turcizmite v bălgarskija ezik i v bălgarskata kultura. – RS 63 (2014): 216–220.

2013

 1. Marr i marryzm. – LV 8/2 (2013): 249–271.pdf
 2. Uwagi o jarmułce. – LV 8/1 (2013): 119–124.pdf
 3. Marcin Paszkowski’s Polish and Turkish dictionary (1615). – SPL 8/1 (2013): 45–56.pdf
 4. Miechowita’s knowledge of East European languages (mainly Hungarian, Lithuanian and Tatar), based on his Tractatus de duabus Sarmatiis (1517). – SLing 130 (2013): 309–316.pdf
 5. On the evolution of Ottoman Turkish vowel harmony and the (il)labiality of the suffix +lık. – Gül B. / Ağca F. / Gökçe F. (ed.): Bengü Bitig [FS D. Yıldırım], Ankara 2013: 551–558.pdf
 6. On the structure of a historical dictionary of Ottoman Turkish verbal collocations. – Gül B. (ed.): Bengü Beläk [FS A. B. Ercilasun], Ankara 2013: 431–437.pdf
 7. European Balkan(s), Turkic bal(yk) and the problem of their original meanings. – Kim Juwon / Ko Dongho (ed.): Current trends in Altaic linguistics [FS Seong Baeg-in], Seoul: 613–618.pdf
 8. David L. Gold’s English, Jewish and other etymologies [(Rev.:) D. L. Gold: Studies in etymology and etiology. (with emphasis on Germanic, Jewish, Romance and Slavic languages)]. – SEC 18 (2013): 167–195.pdf
 9. Türkçe dirsek ‘dirsek’, Yakutça tühürges ‘diz’ ve bağlantılı bazı sözcükler. – TB 25 (2013): 135–142.pdf
 10. O tece i Lublinie etymologicznie. – Krasny P. / Maj J. (ed.): Teka Lubelska 1 (2013): 13–17.
 11. (Rev.:) Hauenschild I.: Farbbezeichnungen im Jakutischen, Wiesbaden 2012. – OLZ 108/1 (2013): 64–65.
 12. (Rev.:) Bartholomä R.: Tatarische Terminologie im Wandel, Wiesbaden 2012. – OLZ 108/3 (2013): 213–214.

2012

 1. Written Mongolian čamča ‘shirt’ and its etymological counterparts in Europe. – Hyytiäinen T. et al. (ed.): Per Urales ad Orientem [FS J. Janhunen], Helsinki 2012: 445-451.pdf
 2. On the origins of the Turkic directive suffixes -jar(y) and -sar(y). ‒ SEC 17 (2012): 127-135.pdf
 3. Ein neues Wörterbuch der türkischen Lehnwörter in Balkan- und Karpatensprachen und ukrainisch bánuš ‘Maisbrei’. ‒ SEC 17 (2012): 191-197.pdf
 4. Polskie głuchy i głupi a łacińskie absurdus ‘absurdalny’ – głos w dyskusji. – LV 7/1 (2012): 127-132.pdf
 5. Skąd poszły strulki i hancle? – LV 7/1 (2012): 133-137.pdf
 6. Slavische Spuren des niederdeutschen Vogelnamens Heister ‘Elster’. – Die Welt der Slaven 57/2 (2012): 344-350.pdf
 7. Gab es getrennte Regeln für vokalharmonische Adaptation der Mongolismen im Jakutischen? – Gül B. (ed.): Türk-Moğol Araştırmaları [FS T. Gülensoy], Ankara 2012: 295–300.pdf
 8. Remarks on the phonetic value of the letters ‹y› and ‹ü› in Franciscus Meninski’s Ottoman Turkish Thesaurus (1680). – SLing 129 (2012): 189–197.pdf
 9. Some features of the vowel adaptation of Arabic loan-words (along with a few remarks on their consonants) in an Ottoman Turkish dictionary by Arcangelo Carradori (1650). – FO 49 (2012; FS A. Zaborski): 491–502.pdf
 10. On the consonant adaptation of Arabic (and some Persian) loan-words in an Ottoman Turkish dictionary by Arcangelo Carradori (1650). – SLing 129 Supplementum (2012): 373–381.pdf
 11. Teoria ałtajska. – LV 7/2 (2012): 239–263.pdf
 12. (Rev.:) Boeschoten H. / Rentzsch J. (ed.): Turcology in Mainz. Turkologie in Mainz. – OLZ 107/1 (2012): 46–49.
 13. (Rev.:) Akiner Sh.: Religious language of a Belarusian Tatar kitab, Wiesbaden 2009. – OLZ 107/6 (2012): 418–420.

2011

 1. Etimoloji, Ankara 2011, X + 118 p.
 2. Teoria nostratyczna i szkoła moskiewska. – LV 6/1 (2011): 241–274.pdf
 3. Polskie dunder. – LV 6/1 (2011): 205–211.pdf
 4. Jak się ma jasiek do Jaśka, a zośka do Zośki? – LV 6/2 (2011): 103-110.pdf
 5. Liberman and Levickij: Towards comparative etymological lexicography of English and Germanic. ‒ SEC 16 (2011): 189–199 [reprinted in: (a) Levickij V.V.: Ètimologičeskij slovaŕ germanskich jazykov. Supplementband, Černovcy 2011: 114–126; (b) Naukovyj visnyk Černivec'koho Universytetu. Vypusk 551–552 (Hermans'ka filolohija), Černivci 2011: 270–282].pdf
 6. German Irrwisch ‘1. will-o’-the-wisp; 2. scamp, scallywag, imp’ and Polish urwis ‘scamp, scallywag, imp’. – SLing 128 (2011): 161–162.pdf
 7. Siberian languages in contact, 1: Collective numerals in Yakut, Dolgan, Tuvinian, Tofalar and some other Turkic languages. – SLing 128 (2011): 163–170.pdf
 8. Siberian languages in contact, 2: The nonal counting system in Siberia and Russian devjanosto ‘90’. ‒ IL 34 (2011): 109-125.pdf
 9. Über den Wert der osmanisch-türkischen Materialien von Bernardino Pianzola [(Rev.:) Rocchi L.: Il lessico turco nell’opera di Bernardino Pianzola. Materiali per la conoscenza del turco parlato di fine Settecento, Trieste 2009]. ‒ FO 47/2 (2011): 149–153.pdf
 10. Turkish kav ‘tinder’. – Türkbilig 22 (2011): 31-34.pdf
 11. (Rev.:) Berta, Á.: Studies in Turkic etymology. – OLZ 106/3 (2011): 217a–218a.
 12. (Rev.:)Klaus Röhrborn: Uigurisches Wörterbuch. Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien. Neubearbeitung, I. Verben. Bd. 1: ab-äzüglä-. Stuttgart 2010. – OLZ 106 (2011): 426–428.
 13. (Rev.:) Rachewiltz I. de / Rybatzki V.: Introduction to Altaic philology. Turkic, Mongolian, Manchu. ‒ SEC 16 (2011): 201–203.

2010

 1. Ist das slavische Schaf (*ovьca, *ovьcь) bis nach Transkaukasien (*hōgač) und Anatolien (öveč, ögeč) gewandert? ‒ SEC 15 (2010): 127–136.pdf
 2. On the article-like use of the Px2Sg in Dolgan, Nganasan and some other languages in an areal Siberian context. ‒ FUM 32/33 (2010; FS E. Helimski): 587–593.pdf
 3. Türkisch kulak ‘Ohr’, kul ‘Sklave’, kulun ‘Fohlen’. ‒ Mańczak E. / Podolak B. (ed.): Studies on the Turkic world [FS S. Stachowski], Kraków 2010: 233–239.pdf
 4. Is the Yakut fox green?, or remarks on some colour names in Turkic, Uralic, and Ye­niseic. ‒ Górnikiewicz J. / Grzmil-Tylutki H. / Piechnik I. (ed.): En quête de sens. Études dédiées à Marcela Świątkowska. W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, Kraków 2010: 539–548.pdf
 5. How to combine bark, fibula, and chasm (if one speaks Proto-Turkic)? ‒ SLing 127 (2010): 179–186.pdf
 6. Considerations on the system and the origins of terms for the cardinal points in the Dolgan language. ‒ IL 33 (2010): 233–243.pdf
 7. W górę od kamienia i na zachód od północy, czyli dołgańskie dzielenie świata. ‒ Komorowska E. (ed.): W kręgu koloru, przestrzeni i czasu, Szczecin 2010: 273–280.
 8. Tadeusz Kowalski a sprawa jego niedoszłego wyjazdu na Uniwersytet Stambulski. ‒ LV 5/1 (2010): 149–168.pdf
 9. Kilka uwag o kwestii żydowskich i słowiańskich źródeł polskiego bachor. ‒ LV 5/2 (2010): 185–192.pdf
 10. (Rev.:) Hauenschild I.: Lexikon jakutischer Tierbezeichnungen, Wiesbaden 2008. ‒ OLZ 105/1 (2010): 123–128.pdf
 11. (Rev.:) Özer Ş.: Die nominale Wortbildung im Altosmanischen. Am Beispiel der Über­setzung von Ṭaclabīs «Qiṣaṣ al-Anbiyā’» aus dem 14. Jahrhundert. ‒ OLZ 105/3 (2010): 358–362.pdf

2009

 1. Gramatyka języka tureckiego w zarysie, Kraków 2009, 2. ed., 407 p.
  • Rev.: Arık S. ‒ Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 6/2 (2009): 117–123.
 2. Podrijetlo europske riječi za sablju. – Riječ 15/1 (2009): 129–135. – A Croatian trans­lation of Nr. 159.
 3. Mađarski među karpatskim jezicima. – Riječ 15/2 (2009): 131–136. – A Croatian translation of Nr. 172.
 4. Once again on the etymology of Turkish çocuk ‘child’. ‒ Türkbilig 17 (2009): 116–123.pdf
 5. Yeniden Türkçe çocuk sözcüğünün kökeni üzerine. ‒ Türkbilig 17 (2009): 124–132. ‒ A Turkish translation of Nr. 183.pdf
 6. Eugen Helimskis Materialien zur Erforschung der ältesten slawisch-ungarischen Sprach­kontakte. ‒ SEC 14 (2009): 35–107.pdf
 7. The Ukrainian stat't'a ‘article’ between an adaptation and Russification. ‒ SLing 126 (2009): 107–111.pdf
 8. Genel Türkçe Bağlamında Türkiye Türkçesinde Şimdi ve İşte Sözcüklerin Etimolojisi. – TDAYB 2009/1: 93–98.pdf

2008

 1. Polnisch Burdel als Ortsname und sein karpatensprachlicher Hintergrund – eine Ein­ladung zur Diskussion. – SEC 13 (2008): 149–154.pdf
 2. Some thoughts on the Proto-Turkic palato-velar nasal. ‒ TDA 18 (2008; FS T. Tekin): 375–392.pdf
 3. Garść etymologii orientalnych w historii języka ukraińskiego. – SSH 53/1 (2008): 117–122.pdf
 4. Język Ketów i Kottów a ortografia polska. – SLing 125 (2008): 159–166.pdf
 5. Turkologia, uralistyka, syberystyka, czyli rzut oka na historię językoznawstwa porów­nawczego. – SLing 125 (2008): 167–177.pdf
 6. Einiges zur Etymologie des Ortsnamen auf der Krim [(Rev.:) Jankowski H.: A histor­ical-etymological dictionary of pre-Russian habitation names of the Crimea, Leiden – Boston 2006]. – SEC 13 (2008): 201–207.pdf

2007

 1. Gramatyka języka tureckiego w zarysie, Kraków 2007, 407 p.pdf
  • Rev.: Podolak B. – SLing 125 (2008): 195–199.
  • Rev.: Chmielewska A. / Młynarczyk A. ‒ Türkbilig 16 (2008): 155–156.
 2. Die Etymologie von ttü. şimdi ‘jetzt’ und işte ‘voilà’ vor gemeintürkischem Hinter­grund. – SEC 12 (2007): 171–176.pdf
 3. Das Ungarische unter den Karpatensprachen. – SLing 124 (2007): 119–125.pdf
 4. Turkish dirsek ‘elbow’, Yakut tühürges ‘knee’ and some connected words. ‒ TDA 17 (2007; FS A. J. E. Bodrogli­geti): 335–343.pdf

2006

 1. Der Ursprung des synthetischen Imperfekts im Jakutischen. – SEC 11 (2006): 135–139.pdf
 2. Persian loan words in 18th century Yeniseic and the problem of linguistic areas in Si­beria. – Krasnowolska A. / Ma­ciuszak K. / Mękarska B. (ed.): In the Orient where the Gracious Light... [FS A. Pisowicz], Kraków 2006: 179–184.pdf
 3. Arabische Lehnwörter in den Jenissej-Sprachen des 18. Jahrhunderts und die Frage der Sprachbünde in Sibirien. – SLing. 123 (2006): 155–158.pdf
 4. Notes on German loan words in an areal Carpathian context. – LB 45/3 (2006; FS G. T. Rikov): 471–476.pdf

2005

 1. Chronology of some Yakut phonetic changes in the context of 18th century Mon­golian loanwords into Yakut. – RO 58/1 (2005; FS S. Kałużyński): 194–203.pdf
 2. Turkologische Anmerkungen zum Altaischen Etymologischen Wörterbuch [(Rev.:) Starostin S. / Dybo A. / Mudrak O.: Etymological dictionary of the Altaic languages, vol. 1–3, Leiden – Boston 2003]. – SEC 10 (2005): 226–246.pdf
 3. Karpatyzm leksykalny. – PrJ 122 (2005): 179–188.pdf
 4. Uwagi o zapożyczeniach ałtajskich w języku prasłowiańskim i kwestie pokrewne. – Siemieniec-Gołaś E. / Pomor­ska M. (eds): Turks and non-Turks. Studies on the his­tory of linguistic and cultural contacts (= STC 10 [2005]; FS S. Stachowski): 437–454.pdf

2004

 1. The origin of the European word for sabre. – SEC 9 (2004): 133–141.pdf
 2. Przegląd problemów związanych z badaniem zapożyczeń w języku dołgańskim. – Chruszczewski P. P. (ed.): Aspek­ty współczesnych dyskursów, Kraków 2004: 344–357. – A slightly changed Polish translation of Nr. 148.pdf
 3. Anmerkungen zu einem neuen vergleichenden Wörterbuch der Jenissej-Sprachen [(Rev.:) Werner H.: Vergleichen­des Wörterbuch der Jenissej-Sprachen, vol. 1–3, Wiesbaden 2002]. – SEC 9 (2004): 189–204.pdf

2003

 1. On the problem of Oriental etymologies of Polish ogar and Hungarian agár ‘hound’. – SEC 8 (2003): 169–182. – An English translation of Nr. 52.pdf
 2. Über finnische Briefe in den Krakauer Archivsammlungen. – Janhunen J. / Parpola A. (ed.): Remota Relata [FS H. Halén] (= StOr 97), Helsinki 2003: 279–286.pdf
 3. Bronisław Malinowski and linguistics [(Rev.:) Pisarkowa K. / Szczerbowski T.: Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego, vol. 1–2, Kraków 2000]. – BPTJ 59 (2003): 217–219.
 4. Eine neue Übersicht über die mongolischen Sprachen [(Rev.): Janhunen J. (ed.): The Mongolic languages, London – New York 2003]. – FO 39 (2003): 203–210.pdf
 5. (Rev.:) Klumpp G.: Konverbkonstruktionen im Kamassischen, Wiesbaden 2002. – FO 39 (2003): 223–224.
 6. (Rev.:) Walravens H. (ed.): Julius Klaproth (1783–1835). Briefwechsel mit Gelehrten, großenteils aus dem Akademiearchiv in St. Petersburg…, Wiesbaden 2002. – FO 39 (2003): 226–227.
 7. (Rev.:) Werner H.: M. A. Castrén und die Jenissejistik. Die Jenissej-Sprachen des 19. Jahrhunderts, Wiesbaden 2003. – FO 39 (2003): 217–219.

2002

 1. Das Ethnonym Zigeuner, sein slawisch-türkischer Hintergrund und ungarisch szegény ‘arm’. – SEC 7 (2002): 159–169.pdf
 2. Turecko-węgiersko-słowiańskie tło etnonimu Cygan. – Slav. 31 (2001, ed. 2002): 27–37.pdf
 3. Zur Frage der ursprünglichen Bedeutung von finnisch Lappi ‘Lappland’. – SEC 7 (2002): 151–158.pdf
 4. Uwagi o wybranych etymologiach węgierskich w języku polskim. – SSH 47/1–2 (2002): 45–52.pdf
 5. Beiträge zur affixalen Wortbildung westeuropäischer Lehnwörter im Osmanisch-Türki­schen. – Hauenschild I. / Schönig C. / Zieme P. (eds): Scripta Ottomanica et Res Altaicae [FS B. Kellner-Heinkele], Wiesbaden 2002: 313–320.pdf
 6. A note on the Turkmen name for dragon/monster/snake. – FO 38 (2002): 191–192.pdf
 7. Alttürkische Wortstudien. – Ölmez M. / Raschmann S.-Ch. (ed.): Splitter aus der Ge­gend von Turfan [FS P. Zieme], İstanbul – Berlin 2002: 299–308.pdf
 8. Zaimstvovannye slova v dolganskom jazyke (Obzor problem). – KULR 21 (2002): 1–24.pdf
 9. K voprosu o vremeni vozniknovenija dolganskogo jazyka. – Plungjan V. A. / Urman­čieva A. Ju. (eds): Jazyki mira. Tipologija. Uralistika – Pamjati T. Ždanovej. Stat’i vospomi­nanija [FS T. Ju. Ždanova], Moskva 2002: 565–572. – A Russ. translation of Nr. 73.pdf
 10. (Rev.:) Futaky I.: Nyelvtörténeti vizsgálatok a Kárpát-medencei avar-magyar kapcso­latok kérdéséhez. – SEC 7 (2002): 203–206.pdf
 11. (Rev.:) Hovdhaugen E. et al. (ed.): The history of linguistics in the Nordic countries. – FO 38 (2002): 224–229.

2001

 1. Homonymie und Polysemie: der Fall von altungarisch szár und tscheremissisch agu. – FUM 23 (1999, ed. 2001): 179–186.pdf
 2. Jakutisch abāhy ‘Teufel’. – SEC 6 (2001): 173–180.pdf
 3. Uralistik und Turkologie – geschieden und doch verliebt. – Pusztay J. (ed.): Vade mecum! A huszonötödik óra (A Berzsenyi Dániel Főiskola Uralisztikai Tanszékének [1991–2001] jubileumi konferenciája [2001, április 26–27.]), Szombathely 2001: 209–225.pdf
 4. (Rev.:) Walravens H.: Julius Klaproth (1783–1835). Leben und Werk. – FO 37 (2001): 239–242.
 5. (Rev.:) Laut J. P.: Das Türkische als Ursprache? – FO 37 (2001): 242–245.
 6. (Rev.:) Doerfer G. / Hesche W.: Türkische Folklore-Texte aus Chorasan. – CAJ 45/1 (2001): 140–142.

2000

 1. Das Wort Mammut in etymologischen Wörterbüchern. – FO 36 (2000; FS S. Stachowski): 301–314.pdf
 2. Der Ursprung von Unmöglichkeitssuffixen des Osmanisch-Türkischen [preprint]. – Kleine turkologische Beiträge aus Beijing, Berlin, Freiburg, Kraków und Leipzig, als Ehren­gaben dargebracht dem Freund und Kollegen György Kara anläßlich seines 65. Geburts­tages am 23. Juni 2000 in Berlin, Berlin 2000: 17–22.
 3. Der Ursprung von Unmöglichkeitssuffixen des Osmanisch-Türkischen. – TDA 10 (2000; FS Gy. Kara): 25–31.pdf
 4. Abriß der Konsonantenadaptation der westeuropäischen Lehnwörter im Osmanisch-Tür­kischen. – TDA 10 (2000; FS Gy. Kara): 139–189.pdf
 5. Jakutische und dolganische Bezeichnungen für ‘Penis’ vor sibirischem Hintergrund. – SEC 5 (2000): 141–144.pdf
 6. A current bbliography of Turkic eymologies 3 (1998–1999 et addenda). – SEC 5 (2000): 149–194.
 7. Dolganische Monatsnamen. – CAJ 44/2 (2000): 293–300.pdf

1999

 1. Konsonantenadaptation russischer Lehnwörter im Dolgani­schen, Kraków 1999, 140 p.
 2. The Centre of Siberian Studies in Cracow. – IIAS 18/1999: 7.pdf
 3. Uralistisch-turkologische Überlegungen zur Fledermaus. – SEC 4 (1999): 127–136.pdf
 4. Old Japanese FaFuri ‘priest, shaman’ and Yakut aba ‘poison’. – Menges K. H. / Nau­mann N. (eds): Language and Literature – Japanese and the other Altaic languages [FS R. A. Miller], Wiesbaden 1999: 19–27.pdf
 5. Homonymie und Polysemie: der Fall von altungarisch szár und tscheremissisch agu (Kurzfassung). – Helimski E. (ed.): Diachronie in der synchronen Sprachbeschrei­bung. Materialien zum Internationalen Uralistischen Symposium (= Mitteilungen der Societas Uralo-Altaica 21), Hamburg 1999: 101–102.
 6. Korean-Turkic studies. – Brzezina M. / Kurek H. (eds): Collectanea linguistica in honorem Casimiri Polański, Kraków 1999: 231–241.pdf
 7. Abriß der Konsonantenadaptation der westeuropäischen Lehnwörter im Osmanisch-Tür­kischen. – TDA 9 (1999): 67–117. – Erroneous edition, by mistake without a proof­reading.
 8. (Rev.:) Anikin A. E.: Ètimologičeskij slovaŕ russkich zaimstvovanij v jazykach Sibiri. Probnye stat’i. Čast’ 1. – SEC 4 (1999): 195–198.
 9. (Rev.:) Clark L.: Turkmen reference gammar. – FO 35 (1999): 258–260.

1998

 1. Dolganischer Wortschatz – Supplementband, Kraków 1998, 282 p.
 2. A current bibliography of Turkic etymologies 2 (1996–1997 et addenda). – SEC 3 (1998): 135–161.
 3. Notizen zur schorischen und tschulymischen Etymologie. – SEC 3 (1998): 107–123.pdf
 4. [& Menz A.] Yakut. – Johanson L. & Csató É. Á. (eds): The Turkic languages, London & New York 1998: 417–433.
 5. Lexikalisierung der Possessivbildungen im Dolganischen und der a ~ y-Wechsel. – CAJ 42/1 (1998): 88–98.pdf
 6. A note on Proto-Turkic *, *čC clusters and Proto-Altaic sources of š and č in Turkic languages. – FO 34 (1998): 149–158.pdf
 7. A minimal probabilistic development model of Proto-Turkic E-type vowels. – FO 34 (1998): 159–174.pdf
 8. Erwiderung auf C. Schönigs Rezension über meine “Dolganische Wortbildung”. – FO 34 (1998): 226–228.
 9. An example of Nganasan-Dolgan linguistic contact. – TL 2/1 (1998): 126–129.pdf
 10. Studien zum baraba-tatarischen Konsonantismus. – Stachowski M. (ed.): Languages and culture of Turkic peoples [Memorial Volume for Tadeusz Kowalski] (= STC 5), Kraków 1998: 245–254.
 11. Zwei alttürkische Konsonantenwechsel (š ~ s, š ~ l), die Runik und die Altaistik. – Laut J. P. / Ölmez M. (eds): Bahşı Ögdisi [FS K. Röhrborn], Freiburg – İstanbul 1998: 391–399.pdf
 12. Der Terminus “Lenatürkisch”. – TDA 8 (1998): 29–34.pdf
 13. Kowalski, Caferoğlu und die Universität Stambul. – TDA 8 (1998): 211–228.pdf
 14. (Rev.:) Tekin T.: Orhon yazıtları: Kül Tigin, Bilge Kağan, Tunyukuk. – FO 34 (1998): 231–232.
 15. (Rev.:) Berta Á. et al. (eds): Symbolae Turcologicae. Studies in Honour of Lars Johan­son. – SEC 3 (1998): 165–168.
 16. (Rev.:) Karimullin A. G.: Prototjurki i indejcy Ameriki. Po sledam odnoj gipotezy. – SEC 3 (1998): 169–173.pdf
 17. (Rev.:) Miller R. A.: Languages and history. Japanese, Korean, and Altaic. – SEC 3 (1998): 175–178.
 18. (Rev.:) Pańkin V. M. (Red.:) Kontaktologičeskij ènciklopedičeskij slovaŕ-spravočnik. – SEC 3 (1998): 179–184.
 19. (Rev.:) Werner H.: Die ketische Sprache. – SEC 3 (1998): 195–196.
 20. (Rev.:) Berta Á.: Deverbale Wortbildung im Mittelkiptschakischen. – OLZ 93/1 (1998): 76–78.
 21. (Rev.:) Hauenschild I.: Tiermetaphorik in türksprachigen Pflanzennamen. – OLZ 93/1 (1998): 83–84.

1997

 1. Dolganische Wortbildung, Kraków 1997, 124 p.
  • Rev.: Ölmez M. – TDA 7 (1997): 271–276.
  • Rev.: Schönig C. – FO 34 (1998): 223–226.
  • Rev.: Keller L. – AOH 54 (2001): 389–391.
 2. Altaistische Anmerkungen zum “Vergleichenden Wörterbuch der Jenissej-Sprachen”. – SEC 2 (1997): 227–239.pdf
 3. Żwawa staruszka czyli turkologia w Krakowie. – AUI XIV/8 (213), 31.05.1997: 15.
 4. Tu można być jeszcze pierwszym odkrywcą. Żwawa staruszka, czyli turkologia w Kra­kowie. – Dziennik Polski, 23.06.1997: 13. – A slightly modified version of Nr. 87.
 5. Bemerkungen zu Zahlwörtern sowie Datums- und Altersangaben im Dolganischen und Jakutischen. – Berta Á. (ed.): Historical and linguistic interaction between In­ner-Asia and Europe (= PIAC 39), Szeged 1997: 317–339.pdf
 6. Kaza(ch)ski i kecki czyli rozterki orientalisty. – JP 77/4–5 (1997): 379a-380a.pdf
 7. A current bibliography of Turkic etymologies 1 (1994–1995). – SEC 2 (1997): 283–330.
 8. Notizen zur Etymologie der tschulymischen Gerätenamen. – JSFOu 87 (1997): 243–248.
 9. Zametka po povodu arabskich i persidskich zaimstvovanij v dolganskom jazyke i putej ich proniknovenija na sever. – TDA 7 (1997): 41–54.pdf
 10. Dołganie, czyli Turcy zza Koła Polarnego. Relacja z badań terenowych na Półwyspie Tajmyr. – Sprawozdania z po­siedzeń Komisji Naukowych PAN – Oddział w Krakowie, vol. 40/1 (styczeń-czerwiec 1996, ed. 1997): 44.
 11. (Rev.:) Tekin T. / Ölmez M.: Türk dilleri – Les langues turques. – FO 33 (1997): 229–231.
 12. (Rev.:) Moskovskij Lingvističeskij Žurnal – The Moscow Linguistic Journal, vol. 1 (1995). – FO 33 (1997): 231–233.
 13. (Rev.:) Kargı Ölmez Z. (Hrsg.): Ebulgazi Bahadır Han. Şecere-i Terâkime (Türkmen­lerin soykütüğü). – OLZ 92/4–5 (1997): 575–576.

1996

 1. Über einige altaische Lehnwörter in den Jenissej-Sprachen. – SEC 1 (1996): 91–115.pdf
 2. Słownictwo jakuckiego przekładu “Nowego Testamentu”. – Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN – Oddział w Krakowie, vol. 39/1 (styczeń-czerwiec 1995, ed. 1996): 106–108.
 3. Einige chakassische Etymologien. – UAJb. NF 14 (1996): 218–230.pdf
 4. Über das Alter der dolganischen Sprache. – TDA 6 (1996): 123–130.pdf
 5. [& Pomorska M.] Bibliography of Folia Orientalia 1–30 (1959–1994). – FO 32 (1996): 203–256.
 6. Turcologica aus Krakau 1994–1995. – TULIP 9 (1996): 5a-6a.
 7. Erklärung zu einer Raubübersetzung. – TULIP 9 (1996): 11a-b.
 8. (Rev.:) Anikin A. E.: Ètimologičeskij slovaŕ zaimstvovanij v russkich dialektach Sibiri. – SEC 1 (1996): 185–187.
 9. (Rev.:) Journal of Turkology 1/1 (1993). – CAJ 40/1 (1996): 135–137.
 10. (Rev.:) Rocznik Tatarów Polskich, Bd. 1 (1993), Bd. 2 (1994). – OLZ 91/4 (1996): 457–460.
 11. (Rev.:) Doerfer G. / Hesche W.: Chorasantürkisch. – CAJ 40/2 (1996): 306–308.
 12. (Rev.:) Doerfer G. / Tezcan S.: Folklore-Texte der Chaladsch. – CAJ 40/2 (1996): 304–306.
 13. (Rev.:) Erdal M. / Tezcan S. (eds): Beläk Bitig. Sprachstudien für Gerhard Doerfer. – CAJ 40/2 (1996): 308–310.
 14. (Rev.:) Tryjarski E.: Zwyczaje pogrzebowe ludów tureckich na tle ich wierzeń. – UAJb. NF 14 (1996): 290–291.
 15. (Rev.:) Erdal M.: Die Sprache der wolgabolgarischen Inschriften. – OLZ 91/3 (1996): 334–337.

1995

 1. Studien zum Wortschatz der jakutischen Übersetzung des Neuen Testaments (= PAN – Oddz. w Krakowie, Prace Komisji Orientalistycznej 23), Kraków 1995, 63 p.
  • Rev.: Ölmez M. – TDA 5 (1995): 265–269.
  • Rev.: Doerfer G. – CAJ 41/1 (1997): 142–143.
  • Rev.: Pomorska M. – FO 33 (1997): 227–229.
  • Rev.: Berta Á. – TL 1/2 (1997): 307–309.
  • Rev.: Knüppel M. – Materialia Turcica 24 (2003): 180–183.
 2. Suffix- und Wortstammtypen im Jakutischen. – STC 1 (1995): 163–174.pdf
 3. The increasing of the number of syllables and the chronology of anaptyxis and pros­thesis in West European loan­words of Ottoman Turkish. – STC 1 (1995): 175–184.pdf
 4. Problem orientalnych etymologii polskiego ogar i węgierskiego agár. – SFPS 32 (1995): 103–120.pdf
 5. Urtürkisch *, * und das jakutische Ordinalsuffix. – RO 49/2 (1994, ed. 1995; FS E. Tryjarski): 177–183.pdf
 6. [& Helimski E.] Turco-Samoiedica. – FO 31 (1995): 39–52.pdf
 7. Etymological studies on Khakas food names. – FO 31 (1995): 147–161.pdf
 8. Jakutisch und dolganisch mas ‘Baum’. – CAJ 39/2 (1995): 270–274.pdf
 9. Arabische Etymologien in der Geschichte der jakutischen Wortforschung. – PrJ 117 (1995): 125–138.pdf
 10. Über jakutische Etymologien im Werk von W. Sieroszewski. – JSFOu 86 (1995): 187–195.
 11. Der Komitativ im Jakutischen und Dolganischen. – Smoczyński W. (ed.): Analecta In­doeuropaea Cracoviensia, vol. II: Kuryłowicz Memorial Volume. Part one, Kraków 1995: 553–559.pdf
 12. Türkische Namen für ‘Schwalbe’ und ihre Spuren im Matorischen. – TDA 5 (1995): 85–96.pdf
 13. Ein unbekannter turkologischer Brief. – TDA 5 (1995): 231–238.pdf
 14. Bericht über das Symposium “Laut- und Wortgeschichte der Türksprachen”, Berlin, 7.-10.7.1992. – ZDMG 145/1 (1995): 106–108.
 15. (Rev.:) Kołodziejczyk D.: Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet kamieniecki 1672–1699. – OLZ 90/3 (1995): 308–312.
 16. (Rev.:) Bläsing U.: Armenisch – Türkisch. – FO 31 (1995): 245–249.
 17. (Rev.:) Dutch Studies on Near Eastern Languages and Literatures, Nr. 0. – FO 31 (1995): 250–251.
 18. (Rev.:) Kirchner M.: Sprichwörter der Kasachen. – OLZ 90/4 (1995): 421–424.
 19. (Rev.:) Molnár Á.: Weather-magic in Inner Asia. – OLZ 90/5–6 (1995): 600–603.
 20. Słowo wstępne. – Kałużyński S.: Iacutica (= Philologia Orientalis 2), Warszawa 1995: 7–12.
 21. Vorwort. – Kałużyński S.: Iacutica (= Philologia Orientalis 2), Warszawa 1995: 13–19.

1994

 1. Einige Namen für ‘Dach’ in den Türksprachen. – FO 30 (1994): 193–201.pdf
 2. Über zwei Namen für ‘Knochen’ in den Türksprachen. – FO 30 (1994): 203–207.pdf
 3. Der g ~ h-Wechsel im Dolganischen. – FO 30 (1994): 209–216.pdf
 4. Ein handschriftliches vergleichendes Wörterbuch des Jakutischen von Adam Szymań­ski. – TDA 4 (1994): 67–74.pdf
 5. Türkisch sarymsak ~ sarmysak ‘Knoblauch’. – TDA 4 (1994): 171–172.pdf
 6. Das jakutische Futursuffix -ya(x). – JSFOu 85 (1994): 183–188.pdf
 7. Der Instrumental im Jakutischen und Dolganischen. – JT 2/2 (1994): 245–258.pdf
 8. Suffix- und Wortstammtypen im Jakutischen (Kurzfassung). – Dritte Deutsche Turko­logenkonferenz. Zusammen­fassungen der Vorträge (Leipzig, 4.-7. Oktober 1994), Leipzig 1994: 17.
 9. Neue turkologische Monographien aus Polen 1991–1993. – TULIP 7 (1994): 10a-11b.
 10. (Rev.:) Kirişçioğlu M. F.: Saha (Yakut) Türkçesi grameri. – FO 30 (1994): 250–256.
 11. (Rev.:) Türk Dilleri Araştırmaları 1991, 1992. – OLZ 89/2 (1994): 172–174.

1993

 1. Dolganischer Wortschatz (= PrJ 114), Kraków 1993, 264 p.pdf
  • Rev.: Helimski E.: Nganasanskie zaimstvovanija v dolganskom jazyke. K vychodu v svet dolganskogo slovarja M. Stachovskogo. – TÈS 1 (1994): 234–237.
  • Rev.: Labanauskas K. – Tajmyr 03.02.1994: 4.
  • Rev.: Ölmez M. – TDA 4 (1994): 201–206.
 2. Geschichte des jakutischen Vokalismus (= Uniwersytet Jagielloński. Roz­prawy habilitacyjne, nr 264), Kraków 1993, 208 p.pdf
  • Rev.: Ölmez M. – TDA 4 (1994): 219–220.
  • Rev.: Kara Gy. – Eurasian Studies Yearbook 68 (1996): 261.
  • Cf. also a paper by Popov G. V.: Vklad Mareka Stachovskogo v izučenie istori­českogo vokalizma jakutskogo jazyka. – Širina D. A. / Bojakova S. I. (Red.): Poljaki v Jakutii. Materialy naučno-praktičeskoj konferencii, Jakutsk, 19 sentjabrja 1997 goda, Jakutsk 1998: 98–100.
 3. Beiträge zur Kenntnis der arabischen und persischen Lehnwörter in den südsibiri­schen Türksprachen. – FO 29 (1992–93; FS A. Czapkiewicz, Teil 2): 247–259.pdf
 4. Das tungusische Diminutivsuffix -kān im Dolganischen. – TDA 3 (1993; FS T. Tekin): 231–238.pdf
 5. Westeuropäische Eigennamen als Appellativa im Osmanisch-Türkischen. – Laut J. P. / Röhrborn K. (eds): Sprach- und Kulturkontakte der türkischen Völker. Materialien der 2. Deutschen Turkologen-Konferenz, Rauischholzhau­sen, 13.-16. Juli 1990 (= Veröffent­lichungen der Societas Uralo-Altaica 37), Wiesbaden 1993: 165–172.
 6. Neue Turkologica aus Krakau. – TULIP 6 (1993): 6.
 7. (Rev.:) Róna-Tas A.: An introduction to Turkology. – FO 29 (1992–93): 319–320.
 8. (Rev.:) Polivanov E. D.: Izbrannye raboty – Trudy po vostočnomu i obščemu jazyko­znaniju, hrsg. von L. R. Koncevič. – OLZ 88/5–6 (1993): 550–552.
 9. (Rev.:) Kirchner M.: Phonologie des Kasachischen. – UAJb.NF 12 (1993): 302–304.

1992

 1. Persische Etymologien in der Geschichte der jakutischen Wortforschung. – ZDMG 142 (1992): 105–119.pdf
 2. Das Täbris-aserbaidschanische Wortgut bei Alî Ganjelû. – AOH 45/1 (1991, ed. 1992): 55–87.
 3. (Rev.:) Johanson L.: Linguistische Beiträge zur Gesamtturkologie. – OLZ 87/6 (1992): 564–565.

1991

 1. Über jakutische Glossen im Werk von W. Sieroszewski. – Brendemoen B. (ed.): Altaica Osloensia. Proceedings from the 32nd meeting of the PIAC (Oslo, June 12–16, 1989), Oslo 1991: 301–315.
 2. Einige tofalarische Etymologien vor gemeintürkischem Hintergrund. – UAJb.NF 10 (1991): 99–105.pdf
 3. Bemerkungen zu einem neuen turkologischen Handbuch [(Rev.:) Hazai Gy. (ed.): Hand­buch der türkischen Sprach­wissenschaft, Teil I (= Bibliotheca Orientalis Hunga­rica 31)]. – FO 27 (1990, ed. 1991): 237–256.
 4. (Rev.:) Buder A.: Aspekto-temporale Kategorien im Jakutischen. – UAJb.NF 10 (1991): 257–259.
 5. (Rev.:) Doerfer G.: Grammatik des Chaladsch. – UAJb.NF 10 (1991): 248–249.
 6. (Rev.:) Doerfer G. / Hesche W.: Südoghusische Materialien aus Afghanistan und Iran. – UAJb.NF 10 (1991): 251–253.
 7. (Rev.:) Ehlers G.: Alttürkische Handschriften, Teil 2. – UAJb.NF 10 (1991): 240–241.
 8. (Rev.:) Kara G. (ed.): Batuvčir’s specimens of Mongolian penmanship (1934). – FO 27 (1990, ed. 1991): 279.
 9. (Rev.:) Röhrborn K.: Uigurisches Wörterbuch, Lfg. 4. – ZDMG 141 (1991): 439–440.

1990

 1. Der Lautwandel in der Deklination des jakutischen Interrogativpronomens tuox? ‘was?’. – PrJ 101 (1990): 115–120.
 2. Westeuropäische Eigennamen als Appellativa im Osmanisch-Türkischen (Kurzfas­sung). – Zweite Deutsche Turko­logenkonferenz. Thesenband zu den Referaten, Gießen 1990: 33.
 3. (Rev.:) Hazai Gy. / Kellner-Heinkele B.: Bibliographisches Handbuch der Turkologie. – FO 26 (1989, ed. 1990): 210–212.

1989

 1. Assimilierungswandel in den jakutischen Lautgruppen -lVs und -rVs. – PrJ 97 (1989): 121–129.pdf
 2. Über die jakutische Deklination. – UAYb 61 (1989): 97–120.pdf
 3. Ergänzungen zu The Lingua Franca in the Levant. – FO 25 (1988, ed. 1989): 195–212.pdf

1988

 1. Europäische Lehnwörter im Osmanisch-Türkischen. Forschungsstand und -perspek­tiven. – PrJ 87 (1988): 151–161.pdf

1987

 1. Zu europäischen Völker- und Ortsnamen als Basis für osmanisch-türkische Phraseolo­gismen. – UAYb 59 (1987): 89–95.pdf
 2. (Rev.:) Décsy Gy. (ed.): Global linguistic connections. – LP 29 (1986, ed. 1987): 151–153.

1986

 1. Beiträge zur Geschichte der geographischen und ethnischen Namen europäischen Ur­sprungs im Osmanisch-Türkischen. – UAYb 58 (1986): 99–126.pdf
 2. Die Neologismen im Tagebuch von Nurullah Ataç (1953–1957). – FO 23 (1985–86): 111–142.
 3. (Rev.:) Benzing J.: Kalmückische Grammatik zum Nachschlagen. – FO 23 (1985–86): 369–371.

1985

 1. Türkisch çocuk ‘Kind’. – UAYb 57 (1985): 79–89.pdf
 2. (Rev.:) Prokosch E.: Studien zur Grammatik des Osmanisch-Türkischen unter beson­derer Berücksichtigung des Vulgärosmanisch-Türkischen. – FO 22 (1981–84, ed. 1985): 346–349.
 3. (Rev.:) International Journal of Turkish Studies, Vol. 1, No. 1, Winter 1979–80. – FO 22 (1981–84, ed. 1985): 349–351.

1984

 1. Zum türkischen yıldırım ‘Blitz’. – UAYb 56 (1984): 154–155.pdf

Editorial activities

 1. [& Kellner-Heinkele B.] Laut- und Wortgeschichte der Türksprachen. Beiträge des Internationalen Symposiums, Berlin, 7. bis 10. Juli 1992 [= Turcologica 26], Wiesbaden 1995, VIII + 204 S.
 2. from 1996 on: Foundation and editing of the journal Studia Etymologica Craco­viensia.
  • Rev. vol. 1: Polomé E. C. – The Journal of Indo-European Studies 25/3–4 (1997): 533. | Witczak K. T. – Filologija 29 (1997): 194–195.
  • Rev. vol. 1–2: Petit D. – Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 95/2 (2000): 32–34.
  • Rev. vol. 2: Ölmez M. – TDA 7 (1997): 280–281. | Pomorska M. – FO 34 (1998): 229–230.
  • Rev. vol. 3–8: Petit D. – Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 99/2 (2004): 18–27.
  • Rev. vol. 8: Gökçe F. – Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 1/1 (Nov 2004): 143–154.
  Rev. vol. 14: Zoltán A. – Magyar Nyelv 107 (2011): 104–107.pdf
 3. Languages and culture of Turkic peoples [Memorial Volume for Tadeusz Kowalski] (= Studia Turcologica Cracoviensia 5), Kraków 1998, 310 S.