Publications

1990

 1. „Tekst gwarowy z Niemenczyna pod Wilnem”, Język Polski, LXX 3–4, 1990, p. 130–131.

1992

 1. „O języku statutu cechu ślusarskiego w Wilnie z połowy XVII wieku”, [in:] XVI Kon­fe­ren­cja Młodych Językoznawców. Język – Teoria – Dydaktyka, Zielona Góra 1992, p. 143–152.

1993

 1. „Etykieta językowa w gwarach polskich na przykładzie trzech zbiorów tekstów gwa­ro­wych”, Socjolingwistyka, XII–XIII, 1993, p. 273–283.
 2. „Analiza etymologiczno – słowotwórcza pierwotnych nazw czynności zakończonych na -wla w języku polskim, zawierających l epentetyczne”, Studia z Filologii Polskiej i Sło­wiańskiej, 31, 1993, p. 111–120.
 3. [co-author] Słownik gwar polskich, Pracownia Dialektologii Polskiej Ins­ty­tu­tu Języka Polskiego PAN w Kra­ko­wie, ed. J. Reichan, vol. IV, fasc. 3 (12), Kra­ków 1993, p. 608–614 (entries: CytCzyżyzna).

1994

 1. [co-author] Słownik gwar polskich, Pracownia Dialektologii Polskiej Ins­ty­tu­tu Języka Polskiego PAN w Krakowie, ed. J. Reichan, vol. V, fasc. 1 (13), Kra­ków 1994, p. 156–162 (entries: CzosnaczekCzółenko).

1995

 1. „O pewnym regionalizmie południowopolskim (nakastlik)”, [in:] Ma­teria­ły XVII Kon­fe­ren­cji Młodych Językoznawców-Dydaktyków. Bydgoszcz – Wenecja 22–24 maja 1990, ed. A. Otfinowski, Bydgoszcz 1995, p. 179–187.
 2. „Les modes d’acceptations de šabbāt hébreu en tant que dénomination d’un jour de la semaine dans les langues indoeuropéennes”, [in:] Analecta Indoeuropaea Cracoviensia Ioannis Sa­fa­re­wicz memoriae dicata, ed. W. Smoczyński, Cracoviae 1995, p. 449–459.
  rev. [in:] B. W. W. Dombrowski, 1997, „Notes on the Memorial Volume for Jan Sa­fa­re­wicz”, Folia Orientalia, 133, p. 163–175.
 3. „Sobota jako ‘dzień Saturna’ w językach indoeuropejskich”, Biuletyn Polskiego To­wa­rzys­twa Językoznawczego, LI, 1995, p. 1–12.

1996

 1. „Tajemnicza potucha”, [in:] Studia Dialektologiczne, I, ed. B. Dunaj i J. Reichan, Kra­ków 1996, p. 327–334.
 2. „Derywaty z ps. rdzeniem tuch- i toch- w języku polskim i innych językach sło­wiań­skich na tle indoeuropejskim”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 33, 1996, p. 225–243.
 3. [co-author] Słownik gwar polskich, Pracownia Dialektologii Polskiej Ins­ty­tu­tu Języka Polskiego PAN w Krakowie, ed. J. Reichan, vol. V, fasc. 2 (14), Kra­ków 1996, p. 275–276, 319–346, 348–349, 392–403 (entries: CzyżCzyżyk, Dać (się), Dajać (się) – Dajanie, DawaczkaDawki).

1997

 1. „Die Namen der Wochentage in den indogermanischen Sprachen”, [abstrakt], [in:] Book of Abstracts. 2nd International Congress of Dialectologists & Geolinguists, Am­s­ter­dam, July 28 – August 1, 1997, p. 144.
 2. [co-elabor.] Słownik współczesnego języka polskiego, ed. B. Dunaj, War­sza­wa 1997.

1998

 1. Nazwy dni tygodnia w językach indoeuropejskich, Kra­ków 1998.
  rev.: Mańczak W., 1999, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LV, p. 195–197.
 2. „O nazwach dni tygodnia w językach indoeuropejskich”, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych styczeń-czerwiec 1997 r. , vol. XLI/1, Kra­ków 1998, p. 19–21.
 3. [co-author] Słownik gwar polskich, Pracownia Dialektologii Polskiej Ins­ty­tu­tu Języka Polskiego PAN w Krakowie, ed. J. Reichan, vol. V, fasc. 3 (15), Kra­ków 1998, p. 539–547 (entries: DlaczDlategój, Dlić sięDłęboko, DłożkaDług).

1999

 1. „Nazwy pomidora w językach słowiańskich”, [in:] Język – Teoria – Dydaktyka. Materiały z XXI Kon­fe­ren­cji Młodych Językoznawców w Trzcinicy k. Jasła 27–29 maja 1998, ed. B. Greszczuk, Rzeszów 1999, p. 57–64.
 2. „Frazeologia da(wa)ć (się) w gwarach polskich”, [in:] In Memoriam Alfredi Zaręba et Josephi Reczek. Prace Komisji Językoznawstwa 51, ed. H. Mieczkowska, Kra­ków 1999, p. 155–161.
 3. „Nazwy dni tygodnia w języku litewskim”, Acta Baltico-Slavica 24, 1999, p. 33–38.
 4. „Die Namen der Wochentage in den indogermanischen Sprachen”, Linguistica Sile­siana, 20, 1999, p. 105–111.
 5. [co-author] Indeks alfabetyczny wyrazów z kartoteki „Słownika gwar polskich”, ed. J. Reichan, vol. I–II, Kra­ków 1999.

2000

 1. „Propozycja uogólnionego zapisu cytatów gwarowych w Słowniku gwar polskich”, Język Polski, LXXX 3–4, 2000, p. 270–274.
 2. „The Polish Astronomical Terminology of Foreign Origin”, [abstract], [in:] Abstract Book. 3rd International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Lublin, July 24–29, 2000, p. 38.

2001

 1. „Jana Śniadeckiego próba stworzenia polskiej terminologii astronomicznej”, [in:] Studia językoznawcze. Dar przyjaciół i uczniów dla Zofii Kurzowej, ed. Z. Cygal-Krupowa, Kra­ków 2001, p. 385–396.
 2. [co-author] „Pisownia cytatów gwarowych”, [in:] Słownik gwar polskich, Pracownia Dialektologii Polskiej Ins­ty­tu­tu Języka Polskiego PAN w Krakowie, ed. J. Okoniowa and J. Reichan, vol. VI, fasc. 1 (16), Kra­ków 2001, [with J. Okoniowa].
 3. [co-author] Słownik gwar polskich, Pracownia Dialektologii Polskiej Ins­ty­tu­tu Języka Polskiego PAN w Krakowie, ed. J. Okoniowa and J. Reichan, vol. VI, fasc. 1 (16), (entries: I. Dostać (się) – II. Dostawać (się)), Kra­ków 2001.
 4. „Na marginesie studium o zmianach fleksyjnych w języku polskim”, Polonica XXI, Kra­ków 2001, p. 330–335.

2002

 1. „O rozrywkach etymologicznych w pracy dialektologa”, Studia Dialektologiczne, II, ed. J. Okoniowa i B. Dunaj, Kra­ków 2002, p. 209–214.
 2. „Etymologia i semantyka słowiańskiego biegun i greckiego πόλος – geneza terminu na­u­ko­we­go”, [in:] Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci Profesora Franciszka Sław­skiego, ed. J. Rusek, W. Boryś, L. Bednarczuk, Kra­ków 2002, p. 215–222.
 3. „Polska terminologia astronomiczna jako część specjalistycznego języka astronomii”, [in:] Języki Specjalistyczne. Problemy Technolingwistyki, ed. J. Lewandowski, War­sza­wa 2002, p. 162–168.
 4. [co-author] Słownik gwar polskich, Pracownia Dialektologii Polskiej Ins­ty­tu­tu Języka Polskiego PAN w Krakowie, ed. J. Okoniowa and J. Reichan, vol. VI, fasc. 2 (17), Kra­ków 2002.
 5. [co-author] „Pisownia tekstów gwarowych, czyli co czytelnik Słownika gwar polskich wie­dzieć powinien”, [in:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dy­dak­ty­ki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, ed. S. Gala, Łódź 2002, p. 523–532, [with M. Tokarz].

2003

 1. „Wybrane najstarsze polskie słownictwo astronomiczne”, Język Polski, LXXXIII 2, 2003, p. 102–111.
 2. Forget-me-not, Vergißmeinnicht, ne-m’oubliez-pas, незабудка – a historical and etymological study” [abstract], [in:] 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Abstracts of Scholarly Papers, ed. A. Timuška, Riga, 28. 07 – 2. 08. 2003, p. 111.
 3. „The Polish Astronomical Terminology of Foreign Origin”, [in:] Proceedings of the 3rd International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Lublin 2000, vol. I–II, ed. S. Warchoł, Lublin 2003, p. 429–437.
 4. Polska naukowa terminologia astronomiczna, Kra­ków 2003.
 5. [co-author] Słownik gwar polskich, Pracownia Dialektologii Polskiej Ins­ty­tu­tu Języka Polskiego PAN w Krakowie, ed. J. Okoniowa and J. Reichan, vol. VI, fasc. 3 (18), Kra­ków 2003.
 6. „Geneza polskiej naukowej terminologii astronomicznej”, Polonica, XXII–XXIII, Kra­ków 2003, p. 313–328.
 7. [c-author] „Słownik gwar polskich”, [abstract], Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Na­u­ko­wych styczeń-czerwiec 2002 r. , vol. XLVI/1, Kra­ków 2003, p. 24–27.
 8. „Z polskiej etymologii gwarowej: duhan w duhandziaku”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 38, 2002/2003, p. 61–69.
 9. „Onimizacja i transonimizacja w nazewnictwie astronomicznym”, Onomastica, rocznik XLVIII, 2003, p. 225–238.

2004

 1. „Słownictwo astronomiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej”, Język Polski, LXXXIV 1, 2004, p. 10–15.
 2. [co-author] „O ludowych nazwach roślin na Orawie”, Język Polski, LXXXIV 2, 2004, p. 114–121, [with A. Czesak].
 3. „Ronald O. Richards, The Pannonian Slavic Dialect of the Common Slavic Proto-Lan­guage: The View from Old Hungarian, UCLA Indo-European Studies, vol. 2 (2003), ed. by Vyacheslav V. Ivanov and Brent Vine, University of California, Los Angeles, p. XVII, 234”, Rocznik Slawistyczny, vol. LIV, 2004, p. 187–194, [rev.].
 4. [co-author] Standard zapisu fonetycznego polskich tekstów gwarowych, Kra­ków 2004, [with J. Okoniowa i A. Czesak].
 5. „Historia polskiego podstawowego słownictwa astronomicznego na tle słowiańskim”, Stu­dia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 39, 2004, p. 157–178.
 6. [co-author] Słownik gwar polskich, Pracownia Dialektologii Polskiej Ins­ty­tu­tu Języka Polskiego PAN w Krakowie, ed. J. Okoniowa, vol. VI, fasc. 4 (19), Kra­ków 2004.
 7. „IV Międzynarodowy Kongres Dialektologów i Geolingwistów i 36 Spotkanie zespołu autorskiego Atlasu Linguarum Europae w Rydze”, Acta Baltico-Slavica 28, 2004, p. 287–291.

2005

 1. „Nawiązania polsko-słowackie w nazwach roślin”, [in:] Język i literatura słowacka w per­spek­tywie słowiańskiej. Studia słowacko-polskie ofiarowane Profesor Marii Honow­skiej, Kra­ków 2005, p. 137–143.
 2. Ewa Jakus-Borkowa, Polskie nazewnictwo kosmiczne, Uniwersytet Opolski. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Studia i Monografie Nr 345, Opole 2004, p. 280, Język Polski LXXXV 2, 2005, p. 141–145, [rev.].
 3. [co-author] Słownik gwar polskich, ed. J. Okoniowa, J. Reichan and B. Grabka, vol. VII, fasc. 1 (20), Kra­ków 2005.
 4. „Język specjalistyczny czy specjalistyczna odmiana języka?”, Polonica XXIV–XXV, Kra­ków 2005, p. 131–138.
 5. „Regionalizmy a gwary na przykładzie nazw roślin”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znaw­czego, LXI, 2005, p. 119–128.

2006

 1. [co-author] „Zapożyczenia niemieckie w Słowniku gwar polskich”, [in:] Studia Dia­lek­to­lo­gicz­ne, III, ed. J. Okoniowa, Kra­ków 2006, p. 115–126, [with M. Tokarz].
 2. „Nazwy niezapominajki (Myosotis) w gwarach polskich jako przykład ekspansji słow­nic­twa literackiego”, [in:] Studia Dialektologiczne, III, ed. J. Okoniowa, Kra­ków 2006, p. 71–79.
 3. „Antroponimia w polskich gwarowych nazwach roślin”, [in:] Munuscula linguistica in ho­no­rem Alexandrae Cieślikowa, Kra­ków 2006, p. 493–505.
 4. Deklinacji dzieje długie i zawiłe”, [in:] Staropolszczyzna piękna i interesująca, t. 2, ed. E. Koniusz and S. Cygan, Kielce 2006, p. 9–14.
 5. [co-author] Słownik gwar polskich, ed. J. Okoniowa, J. Reichan and B. Grabka, vol. VII, fasc. 2 (21), Kra­ków 2006.
 6. „Bunch of Persian plants”, [in:] In the Orient where the Gracious Light… Satura orien­ta­lis in honorem Andrzej Pisowicz, ed. A. Krasnowolska, K. Maciuszak and B. Mę­kar­ska, Kra­ków 2006, p. 207–213.
 7. „Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego w Kra­ko­wie”, Język Polski, LXXXVI 5, 2006, p. 396–398.
 8. The Forget-me-not, Vergißmeinnicht, ne-m’oubliez-pas, незабудка – a historical and etymological study”, [in:] Proceedings of the 4th International Congress of Di­alec­tol­o­gists and Geolinguists, ed. A. Timuška, Riga 2006, p. 527–534.
 9. „Słownik astronomiczny Jana Kantego Steczkowskiego z II połowy XIX wieku”, Prace Fi­lo­lo­gicz­ne, LI, 2006, p. 439–446.

2007

 1. [co-author] „Skrótowce stylizowane w chrematonimii astronomicznej”, LingVaria, 1 (3), 2007, Kra­ków, [with W. Waniak], p. 145–153.
 2. „Projekt Etymologicznego słownika gwar polskich”, Z Polskich Studiów Sla­wis­tycz­nych, seria 11, Językoznawstwo. Prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie, Warszawa 2007, p. 221–226.
 3. „Dawne polskie ziela w gwarowej szacie”, [in:] Amoenitates vel lepores philologiae, ed. R. Laskowski, R. Mazurkiewicz, Kra­ków 2007, p. 332–339.
 4. „Pokrzyk wilcza jagoda – polskie nazwy gwarowe rośliny magicznej”, [in:] W kręgu dia­lek­tów i folkloru. Prace ofiarowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stamirowskiej, ed. S. Cygan, Kielce 2007, p. 215–223.
 5. [co-author] Słownik gwar polskich, ed. J. Okoniowa, J. Reichan and B. Grabka, vol. VII, fasc. 3 (22), Kra­ków 2007.
 6. „Mandragora and Belladonna – the Names of Two Magic Plants”, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 124, 2007, p. 161–173.

2008

 1. „Zróżnicowanie dialektalne Słowiańszczyzny na przykładzie nazw ‘ust’ i ‘warg’, Rocz­nik Slawistyczny, LVII, 2008, p. 127–136.
 2. „Nazwy papieru w językach Europy”, [in:] L. Bednarczuk, W. Smoczyński, M. Wojtyła-Świerzowska (eds.), Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin Profesora Tadeusza Milewskiego, PAU. Rozprawy Wydziału Filologicznego, vol. LXXVI, Kra­ków 2008, p. 429–447.

2009

 1. „Co ma wspólnego ołówek z tatarakiem, czyli o wędrówce słów i znaczeń”, Studia ety­mo­lo­gica Brunensia 6, ed. I. Janyšková, H. Karlíková, Praha 2009, p. 403–411.
 2. [co-edit.] Polszczyzna i inne języki. Materiały z seminarium naukowego poś­wię­co­ne­go pamięci doc. dr. hab. Józefa Reczka, Kra­ków 2009 [with A. Bochnakowa and L. Bed­nar­czuk].
 3. [co-author and co-edit.], Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-слово­обра­зо­ва­тель­ная, t. 9: Человек, Kra­ków 2009 [with J. Siatkowski].

2010

 1. „O pochodzeniu czes. kníry ‘wąsy’”, Linguistica Brunensia, ročn. 58, seš. 1–2, Brno 2010, p. 217–223.
 2. Bookworm, rat de bibliothèque, книгоед – czyli pochwała mola książkowego”, [in:] Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu, ed. J. S. Gruchała i H. Kurek, Kra­ków 2010, p. 427–432.
 3. „Pochodzenie i znaczenie wyrazu szkulepa”, Acta Baltico-Slavica, 34, 2010, p. 25–30.
 4. „Słowiańskie nazwy roślin w świetle badań etymologicznych (na wybranych przy­kła­dach)”, [in:] Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akad. Franceta Bezlaja. Povzetki referatov. Mednarodni znanstveni simpozij, Ljubljana, 16. -18. septembra 2010, s. 49 [abstract].

2011

 1. Blajwas//blejwas – zagadkowa roślina lecznicza”, Język Polski, XCI 1, 2011, p. 41–44.
 2. „O pewnych słowiańskich dialektalnych nazwach babki ‘Plantago’”, Rocznik Sla­wis­tyczny, LX, 2011, p. 149–160.

2012

 1. [co-elabor.] Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim, ed. A. Bochnakowa, Kra­ków 2012.
 2. Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim. Zagadnienia ogólne, Kraków 2012.
 3. [co-auth.], „Kartacz i kartusz – historia i etymologia dwóch zapożyczeń”, [with P. Dębowiak], Język Polski XCII 3, 2012, p. 219–225.
 4. „The origin of Slavic dialectal plant names”, Studia etymologica Brunensia 15: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics, eds. I. Janyšková, H. Karlíková, Praha 2012, p. 69–78.
 5. „Słowiańskie nazwy roślin w świetle badań etymologicznych (na wybranych przykładach)”, [in:] Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja. Zbornik referatov z mednarodnega znanstvenega simpozija v Ljubljani, 16–18. septembra 2010, uredili: M. Furlan in A. Šivic-Dular, Ljubljana 2012, p. 307–322.

2013

 1. „Językoznawstwo polonistyczne w XXI wieku – ankieta jubileuszowa Języka Polskiego, Język Polski, XCIII 1, 2013, p. 50–52.
 2. „Pochodzenie kilku gwarowych nazw mniszka pospolitego, Taraxacum officinale Web.”, [in:] Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, eds. J. Migdał and A. Piotrowska-Wojaczyk, vol. III, Poznań 2013, p. 395–402.
 3. [co-auth.], „Ogólnosłowiański atlas językowy (OLA) – projekt prof. Zdzisława Stiebera a obecna rzeczywistość atlasowa”, [in:] Zdzisław Stieber (1903–1980). Materiały i wspomnienia, ed. D. K. Rembiszewska, p. 77–86, Warszawa 2013, [with J. Siatkowski].
 4. „Wpływ odmiany kościelnej języka na polszczyznę ogólną na przykładzie ubogacać (się) – ubogacić (się)”, LingVaria 2 (16), 2013, p. 191–200.
 5. „Erazm Majewski i jego Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich”, Prace Filologiczne, LXIV, 2013, p. 385–392.
 6. “What the pencil and the sweet flag have in common or the migration of words and meanings”, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 130, 2013, p. 317–325.
 7. Etymologiczny słownik gwar polskich – nowe zadanie w badaniach historyczno-porównawczych”, Polonica, XXXIII, 2013, p. 317–325.

2014

 1. „Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle nazw słowiańskich i europejskich”, LingVaria 1 (17), 2014, p. 109–122.
 2. „Stałość i zmienność w nazwach roślin”, [in:] D. Dziadosz, A. Krzanowska, A. Szlachta (eds.), Stałość i zmienność w językach i kulturach świata, vol. I, Szczecin 2014, p. 511–523.
 3. „Polskie gwarowe łobda // łabda ‘piłka’ – historia i etymologia wyrazu”, [in:] Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska, eds.: L. Bednarczuk, H. Chodurska, A. Mażulis-Frydel, series: Krakowskie Studia Slawistyczne, II, Kraków 2014, p. 347–352.
 4. “Nazwy dziurawca zwyczajnego, Hypericum perforatum L. w gwarach polskich na tle słowiańskim i europejskim”, [in:] Studia Borysiana. Etymologica, diachronica, slavica. W 75. rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia, eds.: M. Jakubowicz i B. Raszewska-Żurek, Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna, Warszawa 2014, p. 261–279.
 5. „Gwarowe nazwy roślin jako przykład słownictwa ginącego – próba analizy zjawiska”, Socjolingwistyka, XXVIII, 2014, p. 215–224.
 6. „Nieistniejący słownik polskich gwarowych nazw roślin”, Prace Filologiczne, LXV, 2014, p. 403–411.

2015

 1. „Słowiańskie gwarowe nazwy roślin dziko rosnących – podstawowe problemy badawcze”, [in:] Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku, eds.: H. Mieczkowska, E. Solak, P. Fałowski, N. Palich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, p. 165–174.
 2. [co-auth.] «Papier, бумага, paper, Papier, papel, carta. Carte onomasiologique. Commentaire», [in:] N. Saramandu, M. Nevaci, I. Geană (eds.), Atlas Linguarum Europae (ALE); volume I, neuvième fascicule: Commentaires, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2015, p. 295–322 [with P. Dębowiak].
 3. [co-auth.] «Papier, бумага, paper, Papier, papel, carta. Carte onomasiologique. Légende» [+ map], [in:] N. Saramandu, M. Nevaci, I. Geană (eds.), Atlas Linguarum Europae (ALE); volume I, neuvième fascicule: Cartes linguistiques européennes, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2015, p. 174–181 [with P. Dębowiak].
 4. [co-auth.] «Crayon, карандаш, pencil, Bleistift, lápiz, matita. Carte de motivations. Commentaire», [in:] N. Saramandu, M. Nevaci, I. Geană (eds.), Atlas Linguarum Europae (ALE); volume I, neuvième fascicule: Commentaires, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2015, p. 323–376 [with P. Dębowiak].
 5. [co-auth.] «Crayon, карандаш, pencil, Bleistift, lápiz, matita. Carte de motivations. Légende» [+ map], [in:] N. Saramandu, M. Nevaci, I. Geană (eds.), Atlas Linguarum Europae (ALE); volume I, neuvième fascicule: Cartes linguistiques européennes, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2015, p. 182–200 [with P. Dębowiak].
 6. „Etymological dictionary of Polish dialectal plant names: project description”, Etymological Research into Old Church Slavonic. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9–11 September Brno, Studia etymologica Brunensia 18, Edited by Ilona Janyšková & Helena Karlíková, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2015, p. 449–457.
 7. „The word formative structure of Polish dialectal plant names”, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 132 (2015), p. 53–62.
 8. „Nazwy zwierząt w nazwach roślin”, [in:] Dialog pokoleń w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury, Z Prac Towarzystwa Kultury Języka, ed. E. Wierzbicka-Piotrowska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, p. 187–194.
 9. Krystyna Pisarkowa (30 I 1932 – 27 II 2010), [in:] Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki 2008/2009 i 2009/2010, ed. A. K. Banach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, p. 442–445.
 10. [co-auth.] „Из опыта подготовки этимологических комментариев к „Большому словарю польского языка (онлайн)”, [in:] Этнлингвистика. Ономастика. Этимология: материалы III Международной научной конференции Екатеринбург, 7–11 сентября 2015 г., ed. Е. Л. Березович, Изд-во Ураль. Ун-та, Екатеринбург 2015, p. 110–115 [with P. Dębowiak and B. Ostrowski].
 11. Kerygmat – czyli o modzie językowej w kościelnej odmianie języka”, Socjolingwistyka, XXIX, 2015, p. 219–226.
 12. „Rola słowników łaciny średniowiecznej w badaniach nad słowiańskimi nazwami roślin”, Polonica, XXXV, 2015, p. 71–80.
 13. „Wybrane nazwy niezapominajki jako część wspólnego dziedzictwa europejskiego”, Zeszyty Łużyckie, vol. 49: Sorabistyka w kręgu zainteresowań slawistyki. Tom dedykowany Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej, 2015, p. 205–216.
 14. „Jak badać pochodzenie i historię gwarowych nazw roślin?”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXXI, 2015, p. 289–298.
 15. „Etymologiczny słownik polskich gwarowych nazw roślin jako kontynuacja badań zespołu Prof. Eugeniusza Pawłowskiego”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 190, Studia Linguistica, X, 2015, p. 190–202.
 16. „Osobliwe procesy fonetyczne w gwarowych wyrazach zapożyczonych na przykładzie nazw roślin”, [in:] Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Jazykovedné štúdie, XXXII, ed. K. Bálleková, Ľ. Králik, G. Múcsková, Veda, Bratislava 2015, p. 203–210.

2016

 1. „Nazwy roślin w Słowniku prasłowiańskim”, Prace Filologiczne, LXVIII, 2016, p. 387–394.
 2. „Niedosłowność w nazwach roślin”, [in:] Niedosłowność w języku, eds.: M. Odelski, A. Knapik, P. Chruszczewski and W. Chłopicki, series: Język a komunikacja, vol. 37, Kraków: Wydawnictwo Tertium 2016, p. 413–425.
 3. [co-auth.] „Bakłażan i oberżyna – pierwotne wspólne pochodzenie nazw psianki podłużnej”, Język Polski, XCVI 3, 2016, p. 80–89 [with P. Dębowiak].
 4. [co-auth.] „Cercetări dialectologice în Polonia: trecutul şi prezentul”, Fonetică şi Dialectologie, XXXV, 2016, Bucureşti, p. 53–64 [with P. Dębowiak].
 5. „Słowiańskie gwarowe nazwy roślin z perspektywy socjolingwistycznej”, [in:] Релацијата СЕЛО > ГРАД на словенската територија денес (лингвистичко-социолошка анализа), eds. З. Тополињска, М. Марковиќ, А. Панчевска, Скопје: Македонска академија на науките и уметностите, 2016, p. 93–101.