Regulamin

Regulamin obowiązuje od dnia 02.06.2011r.

Regulamin Biblioteki KNFK UJ (doc) – pobierz

Regulamin Biblioteki KNFK UJ (pdf) – pobierz

 

Regulamin korzystania ze zbiorów

Biblioteki Koła Naukowego Filologów Klasycznych UJ

1. Biblioteka Koła Naukowego Filologów Klasycznych UJ (zwana dalej Biblioteką) jest właśnością Koła Naukowego Filologów Klasycznych UJ.

2.Biblioteka udostępnia swe zbiory:

a)do korzystania na miejscu w czytelni

b) przez wypożyczenia na zewnątrz,

c) w celu wykonania kopii kserograficznej.

3. Biblioteka udostępnia tylko aktualnie skatalogowaną część zbiorów. Z uwagi na stan poszczególnych egzemplarzy Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia książki w danym momencie. W przypadku takiej sytuacji – jeśli Biblioteka nie dysponuje innym egzemplarzem konkretnej pozycji – Biblioteka postara się doprowadzić książkę do stanu umożliwiającego skorzystanie z niej, co nie zawsze jednak będzie możliwe.

4. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma każdy student Instytutu Filologii Klasycznej UJ legitymujący się ważną legitymacją studencką.

5. Osoby niebędące studentami Instututu Filologii Klasycznej UJ mają prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki na miejscu w czytelni oraz w celu wykonania kopii kserograficznej, po zostawieniu Bibliotekarzowi ważnego dokumentu tożsamości.

6. Aby zostać Czytelnikiem Biblioteki i móc korzystać z jej zasobów, należy:

a) zapoznać się z niniejszym regulaminem,

b) dokonać wpisu poprzez wypełnienie wniosku, który należy złożyć u Bibliotekarza, o założenie konta czytelnika, zobowiązując się do przestrzegania niniejszego regulaminu i odebrać kartę czytelnika,

c) okazać ważną legitymację studencką lub inny dokument tożsamości w przypadku osób niebędących studentami Instytutu Filologii Klasycznej UJ.

7. Wpis do Biblioteki jak również karta czytelnika ważne są na okres jednego roku akademickiego. Co roku należy dokonywać nowego wpisu.

8. Do 15 września należy rozliczyć się z wypożyczonych książek, tj. zwrócić wypożyczone pozycje oraz zdeponować u Bibliotekarza swoją kartę czytelnika. W przypadku braku rozliczenia się z wypożyczonych książek, na wniosek Bibliotekarza prezes Koła zwraca się pisemnie do dyrektora Instytutu Filologii Klasycznej UJ z prośbą o wstrzymanie rozliczenia roku akademickiego Czytelnika do czasu zwrócenia wypożyczonych książek.

9. Liczba książek wypożyczonych równocześnie przez Czytelnika nie może przekroczyć czterech pozycji (łącznie w ośmiu woluminach). W uzasadnionych wypadkach liczba ta może ulec zmianie – o czym decyduje Bibliotekarz.

10. Książki wypożyczane są na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych wypadkach każdorazowo Biblioteka zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego terminu.

11. Liczba wypożyczonych równocześnie nadbitek oraz numerów czasopism nie może przekroczyć dziesięciu. Materiały te udostępnia się na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych wypadkach każdorazowo Biblioteka zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego terminu.

12. Czytelnik może uzyskać prolongatę na wypożyczone materiały. W tym celu Czytelnik musi zgłosić się do Bibliotekarza z materiałami, których dotyczy prolongata, przed upływem terminu zwrotu książki. Po upływie tego terminu prolongaty nie będą dokonywane.

13. Materiały współoprawne, tj: czasopisma, książki, nadbitki i inne druki, uznawane są za jedną książkę posiadającą jedną sygnaturę dla całości.

14. Niektóre książki, tj. te oznaczone wpisem „czytelnia” bądź „lectorium” przeznaczone są wyłącznie do korzystania na miejscu. Biblioteka zastrzega Bibliotekarzowi prawo do decydowania w uzasadnionych przypadkach, czy dany egzemplarz można wypożyczyć na zewnątrz.

15. Zamówienie dokonuje się przez POPRAWNE wypełnienie rewersu i przekazanie go Bibliotekarzowi. Rewers po otrzymaniu zamówionych pozycji pozostaje w Bibliotece i jest potwierdzeniem wypożyczenia materiałów przez Czytelnika. Wypożyczenie materiałów do skorzystania na miejscu lub w celu wykonania kopii kserograficznej należy dodatkowo pokwitować wpisem w zeszycie wypożyczeń oraz pozostawieniem ważnego dokumentu tożsamości.

16. Czytelnik bierze pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczone materiały. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki Czytelnik zobowiązany jest do zakupu identycznego egzemplarza, w przypadku czasopism – do zakupu zgubionych lub zniszczonych numerów, w przypadku nadbitek – do zwrotu identycznego artykułu lub jego kopii kserograficznej. Jeśli zakup identycznego egzemplarza nie jest możliwy – Czytelnik zobowiązany jest do zakupu innych materiałów wskazanych przez Bibliotekarza, których wartość może przekraczać pięcio- do dziesięciokrotnie wartość zgubionych bądź zniszczonych materiałów.

17. Znalezione lub zniszczone materiały pozostają własnością Biblioteki.

18. Nieprzestrzeganie terminów zwrotu książek będzie karane zablokowaniem konta na okres równy okresowi przetrzymania wypożyczonych materiałów lub zobowiązaniem Czytelnika do uiszczenia opłaty karnej w wysokości 50 gr za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na zwrot książki. Wybór kary należy do Czytelnika.

19. Dokonanie kolejnego wpisu (patrz punkt 6b.) nie wymaga wypełniania nowego wniosku.

20. Należy zgłaszać do Bibliotekarza wszelkie zmiany danych (w szczególności kontaktowych) podawanych we wniosku o założenie konta czytelnika.

21. Aktualny katalog Biblioteki udostępniony jest na stronie Koła: http://www.filg.uj.edu.pl/ifk/knfkuj/ w formie pliku PDF lub dokumentu programu Microsoft Excel. W przyszłości powstanie katalog kartkowy i elektroniczny.

22. W celu zamówienia książek należy skontaktować się z Bibliotekarzem. Biblioteka nie będzie prowadziła dyżurów. Każdorazowe wypożyczenie i zwrot książki należy ustalić z Bibliotekarzem.